31.12.2013
Rok prijave: Potekel
Štipendije Ad futura za študij v tujini za leto 2014 (166. JR)

Razpisna dokumentacija:

 

Splošni pogoji poslovanja (Ur. l. RS, št. 91/09 in 102/12 in 108/2013)

 

Prijavnico, dosežke in izjavo shranite na svoj računalnik in nato izpolnite elektronsko. Potrebovali boste najnovejšo verzijo programa Adobe Acrobat Reader, ki je brezplačno na voljo na spletni strani adobe.com.

 

Če imate težave pri odpiranju dokumentacije, poskusite stran odpreti z drugim spletnim brskalnikom.

 

POSEBNO OPOZORILO: Razpis ni namenjen študentom, ki v tujino odhajajo na študijsko izmenjavo.

 

Dodatne informacije:
Petra Bajt

01 434 15 62

 

ad-futura[@]sklad-kadri.si

Javni sklad je objavil javni razpis štipendij za šolnino in življenjske stroške za študij v tujini. Rok prijave je do vključno 16. 4. 2014.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij Ad futura za študij v tujini za leto 2014 (166. JR)

 

Objava razpisa: 31. 12. 2013, Uradni list RS, št. 114/13

 

Objava spremembe razpisa: 4. 4. 2014, Uradni list RS št. 24/14

 

Rok prijave: 16. 4. 2014

 

Vrednost razpisa: 4.000.000,00 EUR od tega za dodiplomski oziroma enovit magistrski študij na področju naravoslovja, tehnike ali medicine
1.800.000,00 EUR in za podiplomski študij na področju naravoslovja, tehnike, medicine, družboslovja ali humanistike 2.200.000,00 EUR.

 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje izbranih kandidatov za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala, in sicer za dodiplomski ali podiplomski študij na področju naravoslovja, tehnike ali medicine in za podiplomski študij na področju družboslovja ali humanistike. Štipendija se podeli za šolnino in za življenjske stroške.

 

Višina sofinanciranja: štipendija za šolnino se podeli v višini nepokritega deleža šolnine, vendar za posamezno študijsko leto največ 15.000 EUR. Štipendija za življenjske stroške se podeli največ v višini 6.000 EUR, 9.000 EUR ali 12.000 EUR za posamezno študijsko leto, odvisno od države ali kraja, kjer se študent izobražuje.

 

Način oddaje prijav: Prijave z ustrezno dokumentacijo morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vidno označene z napisom »za 166. javni razpis«. S potrditvijo prijavnega obrazca Dosežki in karierni načrt za izpis se bodo podatki posredovali skladu tudi po e-pošti, vendar tako poslani podatki ne štejejo kot uradna vložitev prijave.

 

 

Pogosta vprašanja Prikaži vse / Skrij vse

fold faq Do roka za prijavo še ne bom imel vseh dokazil. Se lahko vseeno prijavim?

Ja, lahko se prijavite. Pomembno je, da do roka za prijavo, 16. 4. 2014, oddate vlogo in vsa dokazila, ki jih do takrat že lahko predložite. Nato vam bomo izdali poziv k dopolnitvi, kjer bo določen nov rok, do katerega boste morali vlogo dopolniti z vsemi v pozivu navedenimi dokazili in informacijami. Poziv k dopolnitvi sklad izda samo enkrat.

fold faq Do roka za prijavo še ne bom vedel, na katero institucijo sem sprejet. Kakšno prijavo naj oddam?

Če do roka za prijavo še ne boste vedeli, na katero izobraževalno institucijo ste sprejeti, oddajte izpolnjeno prijavnico, ki jo v delu, ki se nanaša na podatke o tuji izobraževalni instituciji, pustite prazno. Pozvali vas bomo k dopolnitvi in vam določili nov rok, v katerem boste morali vlogo v celoti dopolniti. Sklad izda samo en poziv k dopolnitvi, kar pomeni, da boste morali takrat vlogo dopolniti z vsemi manjkajočimi dokazili in podatki. Že ob prijavi pripišete, kdaj približno boste izvedeli odgovor glede sprejema, da vam lahko v pozivu določimo ustrezen rok za dopolnitev.

 

 

fold faq Ali lahko pridobim štipendijo za isto ali nižjo stopjo študija, na katerega sem bil v preteklosti že vpisan, vendar ga še nisem dokončal?

Štipendijo lahko pridobite za isto stopnjo študija, na katerega ste bili v preteklosti že vpisani, le v primeru, da tega študija niste zaključili in le za tisti letnik, v katerega še niste bili vpisani. Za nižjo stopnjo študija štipendije ne morete pridobiti.

fold faq Ali se moram po zaključenem študiju zaposliti v Sloveniji?

Ja, v Sloveniji se morate zaposliti za vsaj toliko časa, kolikor ste prejemali štipendijo.  V kakšnem roku morate izpolniti to obveznost je odvisno od tega, koliko let ste prejemali štipendijo. To podrobneje določa točka 9. Pogodbeno razmerje javnega razpisa.

fold faq Kaj če v Sloveniji ne najdem zaposlitve?

Vsak štipendist se s podpisom pogodbe obveže, da se bo  zaposlil v Sloveniji vsaj za toliko časa, kolikor je prejemal štipendijo. Te obveznosti ni mogoče izpolniti na drug način kot z zaposlitvijo ali samozaposlitvijo. V primeru, da te obveznosti ne izpolnite, je prejeto štipendijo potrebno vrniti v roku 30 dni od prejema zahtevka za vračilo.

fold faq Kje lahko preverim akreditiranost oz. javno veljavnost svojega izbranega študijskega programa oz. institucije?

Pri Enic-Naric centru Slovenije na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

fold faq Se lahko prijavim, če je moje povprečje ocen nižje od 8,00?

Če je vaše povprečje ocen nižje od 8,00, ne izpolnjujete razpisnega pogoja iz točke 5.21., zato se izpolnjevanje ostalih pogojev ne bo preverjalo, vaša vloga bo zavrnjena.

fold faq Kdaj in kako uveljavljam točke za dosežke in karierni načrt?

Če boste uveljavljali točke po merilih 7. 3. ali 7.4., morate dosežke, funkcije in delovne izkušnje nujno navesti na obrazcu "Dosežki in karierni načrt" do roka za prijavo, to je do 16. 4. 2014. Morebitna manjkajoča dokazila za navedene dosežke lahko priložite po pozivu. Kasnejše uveljavljanje točk za dosežke, funkcije in izkušnje, ki niso bile do poteka roka za prijavo navedene na obrazcu, ni možno.

fold faq Kje v sistemu COBISS je za posamezno objavo vpisana tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij?

V sistemu Cobiss v iskalniku poiščite prispevek, ki ga želite uveljavljati. Kliknite na naslov prispevka in  se premaknite na zavihek COMARC. Pod točko 001 je naveden tip objave (npr. t1.01-izvirni znanstveni članek).

fold faq Kje se lahko prijavim za štipendijo za študij s področja umetnosti?

Štipendije za študij s področja umetnosti podeljuje Ministrstvo za kulturo. Objava razpisov za leto 2014 je predvidena v februarju ali marcu 2014 na njihovi spletni strani pod imenom:

1. Javni ciljni razpis za financiranje štipendij s pričetkom v šolskem letu 2014/2015 za dodiplomske študije v tujini za ustvarjalce in poustvarjalce na področju umetnosti (razpis, oznaka JPR-ŠTIPD-2014)
2. Javni ciljni razpis za financiranje štipendij za podiplomski študij in izpopolnjevanje s pričetkom v šolskem letu 2014/2015 za ustvarjalce in poustvarjalce na področju umetnosti in nekatere poklice v umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati (razpis, oznaka JPR-ŠTIP-2014).

fold faq Kako so opredeljene delovne izkušnje?

Delovne izkušnje izkazujete z dokazilom delodajalca, iz katerega mora biti razvidno trajanje, vsebina in področje dela. Uveljavljate lahko le tiste delovne izkušnje, ki so pridobljene v letih 2011, 2012 in 2013, so vsebinsko povezane s študijem in so navedene v obrazcu Dosežki in karierni načrt.

fold faq Ali lahko pridobim štipendijo za isto stopjo študija, za katero mi je bila v preteklosti že dodeljena štipendija Ad futura?

Ne, štipendije Ad futura ne morete pridobiti, če je bila z dokončno odločbo za isti program oz. stopnjo študija že dodeljena štipendija Ad futura.

fold faq Lahko poleg štipendije Ad futura prejemam tudi druge štipendije iz virov v Republiki Sloveniji?

Ne, če prejemate Ad futura štipendijo, ne smete  hkrati prejemati drugih štipendij iz virov v Republiki Sloveniji.

fold faq Koliko točk je bilo lani potrebnih za dodelitev štipendije?

Lanskoletni javni razpis je bil v številnih točkah drugačen od letošnjega, zato primerjava točk, ki so bile potrebne za dodelitev štipendije, ni možna. Lani so bila npr. določena študijska področja obravnavana kot prednostna in so zato kandidati, ki so odšli na takšen študij, prejeli dodatne točke (tega letos ni več), prav tako se letos drugače točkujejo objave, dodana so tudi druga nova merila.

fold faq Kdaj bodo znani rezultati glede štipendije?

Rezultati so bili v zadnjih letih znani jeseni (konec oktobra, začetek novembra).

fold faq Del šolnine bom moral plačati sam, še preden bodo znani rezultati razpisa. Kakšen je postopek za povračilo sredstev za šolnino?

Kadar štipendist del šolnine plača sam, sklad najprej plača preostanek šolnine neposredno izobraževalni ustanovi, šele nato lahko štipendistu povrne že plačan del šolnine. Zaradi enostavnejše izvedbe povračil predlagamo, da štipendist plača šolnino iz lastnega osebnega računa.  

Za povračilo mora štipendist predložiti:
- račun izobraževalne ustanove, na podlagi katerega je bila šolnina plačana, ali drugo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo izobraževalne ustanove o plačani šolnini)
- originalno dokazilo o izvršenem plačilu, iz katerega je razvidno, kdo je plačal šolnino, kdaj jo je plačal, v kakšnem znesku, na kakšen način in komu (npr. potrjen bančni izpisek ali odrezek položnice) 

 

 

 

fold faq Se lahko prijavim za štipendijo za dodiplomski študij, čeprav je moj študij s področja družboslovja/humanistike/umetnosti?

Dodiplomski študij s področja družboslovja/humanistike/umetnosti ni predmet štipendiranja in tudi če bi sredstva ostala, takega študija sklad ne more štipendirati, ker niso izpolnjeni razpisni pogoji.

fold faq Katere ocene se mi upoštevajo pri izračunu, če se prijavljam za štipendijo za magistrski ali doktorski študij?

Za izračun povprečne ocene se enakovredno upoštevajo vse ocene pridobljene do 31. 12. 2013 na vseh dodiplomskih študijih, na katere ste bili kadarkoli vpisani, vključno z oceno diplome, če to oceno imate.

fold faq Katere ocene se mi upoštevajo pri izračunu, če se prijavljam za štipendijo za dodiplomski ali enoviti magistrski študij?

Za izračun povprečne ocene se enakovredno upoštevajo vse ocene iz spričeval vseh do vključno 31. 12. 2013 zaključenih letnikov srednje šole in maturitetnega ali podobnega zaključnega izpita, če ste ta izpit do vključno 31. 12. 2013 že opravili.

fold faq Prijavljam se za višji letnik dodiplomskega študija. Se mi bodo pri izračunu povprečja upoštevale tudi ocene pridobljene na dodiplomskem študiju?

Pri izračunu povprečne ocene se vam bodo upoštevale srednješolske ocene in sicer spričevala vseh do vključno 31. 12. 2013 zaključenih letnikov srednje šole in maturitetnega ali podobnega zaključnega izpita, če ste ta izpit do vključno 31. 12. 2013 že opravili. Ocene pridobljene na dodiplomskem izobraževanju se vam ne bodo upoštevale.

fold faq V katero področje se uvršča moj študij?

Sklad lahko študij kandidata uvrsti v posamezno področje po prejemu pisnih informacij o študijskem programu (izpis z uradne spletne strani z razvidnim spletnim naslovom izobraževalne ustanove, kopija uradne brošure ipd.), ki vključujejo informacije o poteku študija in predmetnik za vsa študijska leta z opisom obveznih in vseh izbirnih predmetov, ki jih je kandidat že opravil ali jih namerava izbrati za vsa leta študija. Šele na podlagi teh informacij se lahko vsebinsko presodi, kam se študij uvršča. Pri interdisciplinarnih programih se za točkovanje upošteva najprej tisto področje, ki je v obsegu vseh obveznosti programa zastopano v največjem deležu glede na število kreditov, število ur ali število predmetov. Upošteva se tudi namen študija in področje dela po zaključenem izobraževanju, za katerega program primarno izobražuje.

fold faq Ali se ocene, dosežki in objave člankov v letu 2014 kakorkoli upoštevajo pri ocenjevanju?

Ne, upoštevajo se izključno ocene in dosežki, doseženi najkasneje do 31. 12. 2013, pri čemer se ne upoštevajo dosežki, doseženi pred letom 2011.

fold faq Ali je za prijavo na razpis kakšen starostni pogoj?

Ne, starostne omejitve za prijavo na razpis ni.

fold faq Dodiplomski študij sem zaključil pred bolonjsko prenovo (star univerzitetni študij). Ali lahko pridobim štipendijo za magistrski študij v tujini?

Ne, ker ni izpolnjen pogoj iz točke 5.3 javnega razpisa, ki določa, da mora kandidat pridobiti višjo stopnjo izobrazbe od tiste,ki jo je že dosegel. Zakon o visokem šolstvu namreč izenačuje stopnjo izobrazbe, pridobljeno na univerzitetnem izobraževanju pred bolonjsko prenovo, s stopnjo, pridobljeno na bolonjskih magistrskih programih 2. stopnje.

fold faq Zanima me, če se lahko prijavim na razpis za podelitev štipendije za študij v tujini kljub temu, da še nimam dokončane splošne mature.

Zaključena matura ni pogoj za prijavo na razpis, prav tako pa se ne upošteva pri izračunu skupne povrečne ocene. Upoštevajo se zgolj ocene, pridobljene do vključno 31. 12. 2013

Na vrh