20.12.2019
Rok prijave: še 64 dni
Štipendija za udeležbo slovenskih dijakov na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu za leto 2020 (284. javni razpis)

Razpisna dokumentacija:


Pravne podlage:


Zakon o štipendiranju
(Zštip-1; Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C, 8/16 in 61/17 – ZUPŠ, 31/18, 46/19)
Pravilnik o dodeljevanju štipendije Ad-futura (Uradni list RS, št. 76/14)
 
Dodatne informacije:


Aleksandra Trček
ad-futura[@]sklad-kadri.si
tel. 01/434 15 66

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije bo največ enemu slovenskemu dijaku podelil štipendijo za pokrivanje stroškov udeležbe na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v ZDA.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendije za udeležbo slovenskih dijakov na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu za leto 2019

Objava razpisa: 20. 12. 2019 na spletni strani sklada

Rok prijave: do porabe sredstev oziroma najdlje do vključno 1. 6. 2020

Vrednost razpisa: 4.000,00 EUR

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendije za pokrivanje stroškov udeležbe največ enemu slovenskemu dijaku na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v letu 2020 z dodelitvijo štipendije.

 

Višina štipendije: Štipendija vključuje pokritje stroškov povratnega letalskega prevoza med letališčem v Republiki Sloveniji oziroma izjemoma drugim letališčem in ustreznim letališčem v ZDA, delno kritje stroškov poletne šole ter enkratni dodatek v višini največ 300,00 EUR.

Način oddaje prijave: Prijava mora biti predložena Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 284. javni razpis).

Na vrh