01.03.2013
Rok prijave: Potekel
Spodbude za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom 2012/2013 (152. JR)

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 1. marca 2013 objavil Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2012/2013.

 

 

 

 

Objava:  1. 3. 2013, Uradni list RS, št. 18/2013

 

Rok za oddajo vlog: 29. 3. 2013

 

Vrednost razpisa: 5.825.896,57 EUR

 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade dijaka oziroma študenta višje šole. Ti stroški nastanejo, ko delodajalci izvajajo aktivnosti praktičnega usposabljanja z delom za dijake oziroma praktičnega izobraževanja za študente. Za pomoč pri izvedbi programa se del spodbud nameni tudi šoli, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik.   

 

Način oddaje vlog: Vlogo na javni razpis odda šola. Zavodi, ki so organizirani v šolske centre, oddajo vlogo na ravni zavoda, in ne na ravni organizacijske enote. Delodajalec svoj del dokumentacije v fizični obliki posreduje šoli.

 

Pošiljanje obrazcev v elektronski obliki: tako šole kot tudi delodajalci vsak svoje prijavne obrazce pošljejo tudi v elektronski obliki neposredno na Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (v prijavnem obrazcu se pritisne gumb »Pošlji po e-pošti«).

 

Popolna vloga vsebuje

 

PRIJAVNI OBRAZEC ZA ŠOLE, ki vključuje:

  1.1 Podatki o šoli,

  1.2 Seznam prijavljenih oseb,

  1.3 Izjava šole o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa;

 

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DELODAJALCE, ki vključuje:

  2.1 Podatki o delodajalcu,

  2.2 Izjava delodajalca o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa;

 

KOPIJO SKLENJENIH POGODB (učnih pogodb oz. pogodb o praktičnem izobraževanju) za vsako prijavljeno osebo za šolsko oziroma študijsko leto, za katerega se uveljavlja sofinanciranje spodbude. Poleg predpisanih sestavin (žig, podpis, datum, …) mora biti iz pogodbe in aneksa oz. napotnice razvidno, na katerega dijaka oz. študenta se nanaša, h kateremu delodajalcu je napoten, izobraževalni program in obdobje opravljanja praktičnega usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja.

 

Oprema ovojnice:

Vloga oz. dopolnitev vloge v roku za oddajo vloge mora biti oddana v zaprti ovojnici. Oprema ovojnice mora vsebovati vidne oznake »NE ODPIRAJ«, »JAVNI RAZPIS PUD 2012/2013«, »VLOGA« (v primeru dopolnitve se pripiše DOPOLNITEV) ter naziv in naslov vlagatelja.

 

Uporabi se lahko tudi računalniško generiran izpis »Oprema ovojnice«, ki je priložen prijavnemu obrazcu za šole.

 

 

Viri sofinanciranja: Javni razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2 Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju.

Na vrh