27.01.2011
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje šolnin za izobraževanje odraslih 2007-2013 (107. JP)

<typolist>

Javno povabilo

</typolist>

 

Dokumentacija javnega povabila

<typolist>

Prijavni obrazec

Izjava plačnika

Navodila k prijavi

</typolist>

 

<typolist>

Vzorec prijavnega obrazca

Pogosta vprašanja in odgovori

Vodnik za prijavitelje 

</typolist>

 

<typolist>

Prošnja za podaljšanje roka za dopolnitev vloge

Vloga za podaljšanje roka za dopolnitev vloge

</typolist>

 

Vzorci listin o učnem uspehu

<typolist>

Izpis iz evidence

Letno spričevalo

Obvestilo o uspehu

Spričevalo o poklicni maturi

Spričevalo o zaključnem izpitu

</typolist>

 

Vzorci dokazil

<typolist>

Račun

Odrezek položnice

Potrdilo o vplačilu, blagajniški prejemek

</typolist>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sklad je 28. 1. 2011 na svojih spletnih straneh in v Uradnem listu RS št. 6/2011 objavil Javno povabilo k prijavi za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih od 2007/2008 do 2012/2013. Okvirna višina razpoložljivih sredstev je vrednosti 6.923.610,00 EUR. Rok prijave je 15. 7. 2013.

 

 

 

 

 

PRIJAVA NA JAVNO POVABILO NI VEČ MOGOČA!

 

Namen javnega povabila je večja dostopnost izobraževanja, povečanje splošne izobraženosti odraslih do zaključene srednješolske izobrazbe ter zaposlitvenih možnosti posameznikov.

 

Predmet sofinanciranja

Vlagatelji, ki so v navedenih šolskih letih zaključili celoten ali del programa srednješolskega izobraževanja odraslih (nižje poklicno, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega, poklicno tehničnega in gimnazijskega izobraževanja) lahko pridobijo povrnitev do 90% upravičenih stroškov šolnin za uspešno opravljene obveznosti:

 • po osebnem izobraževalnem načrtu v posameznih šolskih letih/letnikih;
 • zaključeno izobraževanje;
 • delovodski, poslovodski ali mojstrski izpit;
 • priprave z opravljeno splošno oziroma poklicno maturo ali zaključnim izpitom;
 • diferencialne izpite;
 • v okviru prekvalifikacije za posamezno šolsko leto po osebnem izobraževalnem načrtu;
 • maturitetni ali poklicni tečaj.

  Ključni pogoji:

 • vlagatelj mora biti državljan Republike Slovenije;
 • vlagatelj mora biti ob zaključku izobraževalnega programa ali posameznega šolskega leta star od 25 do 64 let;
 • uveljavlja lahko le stroške šolnine do vključno V. stopnje srednješolskega izobraževanja za šolska leta 2007/2008, 2008/2009 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013;
 • stroške, ki jih uveljavljajo morajo poravnati z lastnimi sredstvi in ne smejo prejeti sredstev iz drugih virov;
 • račun za šolnino mora biti plačan znotraj upravičenega obdobja, in sicer od 1. 1. 2007 do 31. 8. 2013.

Vlagatelji lahko vloge oddajajo od dneva objave povabila do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do 15. 7. 2013.

 

Vlagatelji, ki so že oddali vlogo na predhodno povabilo (75. JP)

Prijavijo se lahko tudi fizične osebe, ki so se že prijavile na Javno povabilo za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010 (Uradni list RS, št. 66/09 in 47/10). Če so finančna sredstva že prejeli na podlagi omenjenega javnega povabila, imajo pravico do prejetja finančnih sredstev v znesku razlike sredstev, do katerih so upravičeni na podlagi tega javnega povabila.

 

Vlagatelji, ki bodo uveljavljali razliko sredstev v okviru tega javnega povabila, morajo poslati novo vlogo, ki vsebuje celotno dokumentacijo, kot je določeno v točki 4 drugega (II.) poglavja navodil javnega povabila »Kaj mora vsebovati popolna vloga«.

 

 

 

 

Vir sofinanciranja

Javno povabilo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, znotraj 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in 3.2 prednostne usmeritve: »Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju«. Izvaja se v okviru kohezijske politike, ki jo koordinira Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Na vrh