30.09.2010
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje sodelovanja raziskovalnih skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini v 2010/2011 (94. JR)

Razpisna dokumentacija:

Razpis je zaradi porabe sredstev zaključen.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje udeležbe mladih raziskovalnih skupin in posameznikov ter njihovih mentorjev na mednarodnih tekmovanjih znanja in raziskovanja v tujini, ki se začnejo med 1. aprilom 2010 in 30. septembrom 2011.

Višina sofinanciranja znaša 1.000,00 EUR na osebo za posamezno tekmovanje.

 

Na razpis se lahko prijavijo organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izvajajo pripravo tekmovalca ali tekmovalne skupine na tekmovanje v tujini, in sicer:

  • javno veljavne srednješolske, višješolske in visokošolske izobraževalne ustanove, ki v Republiki Sloveniji izvajajo javno veljavne izobraževalne in študijske programe,
  • raziskovalne institucije,
  • strokovna ali druga primerljiva združenja in društva oziroma ustanove.

Prijavitelj mora predložiti v celoti izpolnjeno, žigosano ter s strani zakonitega zastopnika podpisano prijavnico. Za vsakega prijavljenega tekmovalca mora prjiavitelj predložiti s strani posameznega tekmovalca izpolnjeno in podpisano izjavo; če je tekmovalec mladoletna oseba, jo podpiše tudi starš ali skrbnik. Če prijavitelj za sofinanciranje prijavlja tudi mentorja, mora za vsakega prijavljenega mentorja priložiti s strani mentorja podpisano izjavo na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, s katero ta soglaša k prijavi.

 

Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev vendar najkasneje do 30. junija 2011.

Na vrh