06.11.2015
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem (203. JR)

Razpisna dokumentacija:

 

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1)

Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij

 

 

 

Sklad je 5. 11. 2015 objavil javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2015/2016. Rok za oddajo vlog je do vključno 31. 3. 2016 oziroma do porabe sredstev.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2015/2016 (203. javni razpis)

Objava: 5. 11. 2015

Rok prijave: 31. 3. 2016 oziroma do porabe sredstev

Vrednost razpisa: 3.000.000,00 EUR

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki izplačujejo kadrovske štipendije dijakom oziroma študentom od vključno šolskega/študijskega leta 2015/2016 do zaključka trenutnega izobraževalnega programa posameznega štipendista.

Način oddaje vloge in dodatne informacije: Vlogo z dokazili je potrebno vložiti na naslov Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, v zaprti kuverti s pripisom "VLOGA na 203. javni razpis". Na kuverti mora biti naveden točen naziv in naslov delodajalca.

Dodatne informacije so na voljo v času uradnih ur na e-poštnem naslovu kadrovske[@]sklad-kadri.si in po telefonu na številki 01 434 15 85 ter na spletni strani sklada.

Uradne ure so ob ponedeljkih, sredah in petkih med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro.

 

POGOSTA VPRAŠANJA VEZANA NA 203. JAVNI RAZPIS


Če je pogodba s štipendistom sklenjena tekom leta (npr. januarja), pri čemer bi delodajalec izplačal tudi zapadle štipendije tega študijskega leta (oktober, november in december) - je delodajalec lahko upravičen do sofinanciranja teh štipendij?

Zapadle štipendije so lahko sofinancirane, če so bile izplačane najkasneje v 30-ih dneh od podpisa pogodbe o štipendiranju med delodajalcem in štipendistom, ne glede na to, kdaj je podpisana pogodba o sofinanciranju s skladom.

 

Kaj se zgodi, če štipendije nisem izplačeval najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec?
Za vsako štipendijo, ki ne bo bila izplačana najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec, sklad ne bo mogel izplačati sofinanciranja.
To pomeni, da je lahko, v skladu s 3. odstavkom 88. člena Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1), sofinancirana samo tista kadrovska štipendija, ki bo izplačana kadarkoli v mesecu za tekoči mesec oziroma med 1. in 15. v mesecu za pretekli mesec, ne glede na to ali je 15. v mesecu sobota, nedelja ali praznik.

Ali je mogoče odložiti zaposlitev štipendista pri delodajalcu, če želi štipendist nadaljevati izobraževanje na višji stopnji, delodajalec pa je zanj prejemal sofinanciranje po 203. javnem razpisu?
Ne. Odlog zaposlitve zaradi nadaljevanja izobraževanja štipendista na višji stopnji, ni možen. Delodajalec bo moral zaposliti štipendista najkasneje v roku 1 meseca od zaključka izobraževanja na stopnji, za katero je prejemal sofinanciranje po 203. javnem razpisu.

 

Ali je mogoče v okviru 203. javnega razpisa dobiti sofinanciranje za nadaljevanje študija (magistrski študij)? Torej, če je štipendist sedaj v zadnjem letniku dodiplomskega študija (1. bolonjska stopnja), ali lahko že sedaj zaprosimo za sofinanciranje podiplomskega študija (2. bolonjska stopnja)?

Predmet 203. javnega razpisa je zgolj trenutna stopnja izobraževanja (v vašem primeru torej 1. bolonjska stopnja). Štipendist je dolžan po končanem trenutnem izobraževanju, za katerega bo delodajalec uveljavlja sofinanciranje (torej 1. bolonjska stopnja), najkasneje v enem (1) mesecu po zaključku 1. bolonjske stopnje, skleniti pogodbo o zaposlitvi na ustreznem delovnem mestu pri delodajalcu s polnim delovnim časom za najmanj eno leto.

Torej po 203. javnem razpisu v nobenem primeru ne morete biti upravičeni do sofinanciranja na 2. bolonjski stopnji (magisterij), prav tako ni mogoče odložiti zaposlitev, ki mora nastopiti najkasneje v 1 mesecu po zaključku 1. bolonjske stopnje in mora trajati najmanj 12 mesecev.

  

Razpis določa, da moramo s štipendistom skleniti pogodbo o štipendiranju po kateri je štipendist dolžan opraviti delovno prakso pri delodajalcu v trajanju vsaj 160 ur v vsakem šolskem/študijskem letu. Ali mora biti navedena praksa opravljena v enem kosu ali jo lahko štipendist opravi v več kosih, tekom celega šolskega leta?

Štipendist lahko opravi prakso v več kosih, tekom celega šolskega/študijskega leta, vendar jo mora v celoti zaključiti najkasneje do 31. 8. (dijaki) oziroma 30. 9. (študenti) posameznega leta.


Ali se opravljena praksa pri drugem delodajalcu lahko upošteva kot opravljena letna 160-urna praksa po pogodbi o sofinanciranju?
Ne. Štipendist mora letno prakso po pogodbi o sofinanciranju opraviti pri delodajalcu, ki zanj prejema sofinanciranje kadrovske štipendije. Namen opravljanja letne 160-urne prakse je namreč v tem, da se štipendist in delodajalec, ki mu podeljuje štipendijo, dobro spoznata že tekom izobraževanja.

 

Kje lahko dobim vzorec pogodbe o štipendiranju?
Pogodbo o štipendiranju pripravi delodajalec sam in sicer na podlagi svojih notranjih aktov, ki urejajo štipendiranje, če take akte ima.

Sklad je na podlagi trenutno veljavnega Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) za delodajalce pripravil Vzorec pogodbe o štipendiranju, ki pa je samo ena izmed možnih variant pogodbe. Za vsebino priloženega vzorca sklad ne odgovarja.

Uporaba navedenega vzorca pogodbe o štipendiranju ni pogoj za prijavo na razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij.


V preteklem šolskem letu sem pridobil sofinanciranje kadrovskih štipendij za dva štipendista. Ali moram letos ponovno kandidirati na novem razpisu, da pridobim sredstva za ista dva štipendista za novo šolsko leto za šolanje na istem programu?

Če ste bili z določenimi štipendisti že uspešni na enem izmed naših razpisov, ste dobili zanje odobrena sredstva od šolskega leta v katerem ste se prijavili na razpis do zaključka izobraževanja teh štipendistov na tej izobraževalni stopnji.

 

Nadaljevanje sofinanciranja na isti izobraževalni stopnji sklad vsako naslednje šolsko leto uredi z aneksom, ki ga pošlje delodajalcu v podpis.


Povezava na Pogosta vprašanja o kadrovskih štipendijah.

 

 

Na vrh