17.10.2014
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem (179. JR)

Razpisna dokumentacija:

Obvestilo glede težav pri odpiranju prijavnice:
V kolikor imate naložen najnovejši Adobe Reader in še vedno ne morete odpreti dokumentov, najprej shranite dokumente na trdi disk in jih od tam ponovno odprite.

Vlagatelj lahko od pristojnega davčnega urada pridobi potrdilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, ki so zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis.

Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur.l. RS, št. 91/09, 102/12 in 108/13).

Sklad je 17. 10. 2014 objavil javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2014/2015. Rok za oddajo vlog je do vključno 31. 3. 2015 oziroma do porabe sredstev.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2014/2015 (179. javni razpis)

Objava: 17. 10. 2014

Rok prijave: 31. 3. 2015 oziroma do porabe sredstev

Vrednost razpisa: 3.000.000,00 EUR

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki izplačujejo kadrovske štipendije dijakom oziroma študentom od vključno šolskega/študijskega leta 2014/2015 do zaključka trenutnega izobraževalnega programa posameznega štipendista.

Način oddaje vloge in dodatne informacije: Vlogo z dokazili je potrebno vložiti na naslov Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, v zaprti kuverti s pripisom "VLOGA na 179. javni razpis". Na kuverti mora biti naveden točen naziv in naslov delodajalca.

Dodatne informacije so na voljo v času uradnih ur na e-poštnem naslovu kadrovske[@]sklad-kadri.si in po telefonu na številki 01 434 15 85 ter na spletni strani sklada.

Uradne ure so ob ponedeljkih, sredah in petkih med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro.


POGOSTA VPRAŠANJA VEZANA NA 179. JAVNI RAZPIS

Kaj se zgodi, če štipendije nisem izplačeval do 15. v mesecu za pretekli mesec?
Za vsako štipendijo, ki ne bo bila izplačana najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec, sklad ne bo mogel izplačati sofinanciranja.
To pomeni, da je lahko, v skladu s 3. odstavkom 88. člena Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1), sofinancirana samo tista kadrovska štipendija, ki bo izplačana kadarkoli v mesecu za tekoči mesec oziroma med 1. in 15. v mesecu za pretekli mesec, ne glede na to ali je 15. v mesecu sobota, nedelja ali praznik.

Ali je mogoče odložiti zaposlitev štipendista pri delodajalcu, če želi štipendist nadaljevati izobraževanje na višji stopnji, delodajalec pa je zanj prejemal sofinanciranje po 179. javnem razpisu?
Ne. Odlog zaposlitve zaradi nadaljevanja izobraževanja štipendista na višji stopnji, ne bo možen. Delodajalec bo moral zaposliti štipendista najkasneje v roku 1 meseca od zaključka izobraževanja na stopnji, za katero je prejemal sofinanciranje po 179. javnem razpisu.

 

Razpis določa, da moramo s štipendistom skleniti pogodbo o štipendiranju po kateri je štipendist dolžan opraviti delovno prakso pri delodajalcu v trajanju vsaj 160 ur v vsakem šolskem/študijskem letu. Ali mora biti navedena praksa opravljena v enem kosu ali jo lahko štipendist opravi v več kosih, tekom celega šolskega leta?

Štipendist lahko opravi prakso v več kosih, tekom celega šolskega/študijskega leta, vendar jo mora v celoti zaključiti najkasneje do 31. 8. (dijaki) oziroma 30. 9. (študenti) posameznega leta.


Ali se opravljena praksa pri drugem delodajalcu lahko upošteva kot opravljena letna 160-urna praksa po pogodbi o sofinanciranju?
Ne. Štipendist mora letno prakso po pogodbi o sofinanciranju opraviti pri delodajalcu, ki zanj prejema sofinanciranje kadrovske štipendije. Namen opravljanja letne 160-urne prakse je namreč v tem, da se štipendist in delodajalec, ki mu podeljuje štipendijo, dobro spoznata že tekom izobraževanja.

Kje lahko dobim vzorec pogodbe o štipendiranju?
Pogodbo o štipendiranju pripravi delodajalec sam in sicer na podlagi svojih notranjih aktov, ki urejajo štipendiranje, če take akte ima.

Sklad je na podlagi trenutno veljavnega Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) za delodajalce pripravil Vzorec pogodbe o štipendiranju, ki pa je samo ena izmed možnih variant pogodbe. Za vsebino priloženega vzorca sklad ne odgovarja.

Uporaba navedenega vzorca pogodbe o štipendiranju ni pogoj za prijavo na razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij.


V preteklem šolskem letu sem pridobil sofinanciranje kadrovskih štipendij za dva štipendista. Ali moram letos ponovno kandidirati na novem razpisu, da pridobim sredstva za ista dva štipendista za novo šolsko leto za šolanje na istem programu?

Če ste bili z določenimi štipendisti že uspešni na enem izmed naših razpisov, ste dobili zanje odobrena sredstva od šolskega leta v katerem ste se prijavili na razpis do zaključka izobraževanja teh štipendistov na tej izobraževalni stopnji.

 

Nadaljevanje sofinanciranja na isti izobraževalni stopnji sklad vsako naslednje šolsko leto uredi z aneksom, ki ga pošlje delodajalcu v podpis.


Povezava na Pogosta vprašanja o kadrovskih štipendijah.

 

 

Na vrh