23.10.2014
Rok prijave: Potekel
Popestrimo šolo 2014/2015 (181. JR – POŠ 2014-2015)

Dokumentacija javnega razpisa

Prijava 

 

Izvajanje – vzorci obrazcev

 

 

Kontakt:

 

Nataša Kunčič
01/ 43 41 578

 

Teja Florjančič Štrubelj

01/ 43 41 576

 

Kaja Krump
01/ 43 41 566

 

E-naslov: info-pos[@]sklad-kadri.si

Sklad je 24. oktobra 2014 na svojih spletnih straneh in v Uradnem listu RS št. 76/2014 objavil Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje programov Popestrimo šolo 2014/2015.

Namen javnega razpisa je zagotoviti čim večjo odzivnost učiteljev in drugih strokovnih delavcev v osnovni šoli (v nadaljevanju učitelji) na individualne potrebe učencev ter hkrati okrepiti sposobnost hitrega odzivanja šole na spremembe v lokalnem okolju. Razpis spodbuja k uporabi novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo učitelji izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc v skladu s Priporočilom Evropskega parlamenta in sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje. Pri izvajanju programa je dobrodošlo tudi sodelovanje z drugimi, tj. partnerskimi šolami.

 

Poleg navedenega je namen javnega razpisa tudi omogočiti nove zaposlitve za učitelje.

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za izvajanje programov Popestrimo šolo, to je tistih vrst aktivnosti, ki prispevajo k višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli in niso del rednega izobraževalnega programa ter se ne financirajo iz javnih sredstev.

 

Rok za oddajo vlog je 10. november 2014.

 

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 1.280.000,00 evrov.
 
Na javni razpis se lahko prijavijo zavodi, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izvajajo javnoveljavni izobraževalni program osnovne šole oziroma javnoveljavni prilagojeni program osnovne šole in so za ta program vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

 

Upravičen strošek javnega razpisa je določen v pavšalnem znesku na uro (60 minut) izvedbe programa (strošek izvedbe programa Popestrimo šolo) in znaša 17,00 evrov.


Formalno popolna vloga zajema sledeče žigosane in s strani odgovorne osebe oz. zakonitega zastopnika podpisane prijavne obrazce:


A. Podatki o šoli
B. Opis posameznih aktivnosti
C. Podatki o programu
D. Izjava o izpolnjevanju pogojev
E. Izjava o sodelovanju s partnersko šolo
(to izjavo se priloži v primeru, da bo šola vlagateljica imela partnersko šolo ali več njih).


Prijavni obrazec vsebuje tudi označbo ovojnice.

 

Izpolnjene obrazce za vlogo je potrebno poslati na način, kot je določen v poglavju 7.2 razpisne dokumentacije, v tiskani in elektronski obliki.

 

Priporočamo, da si pred prijavo preberete vse dokumente povezane z izvajanjem projekta, ki so priloženi v desnem okvirčku, da se boste lahko podrobno seznanili z načinom izvajanja. V kolikor se vam pojavljajo dodatna vprašanja so informacije o javnem razpisu na voljo v času uradnih ur sklada, to je v ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro.

 

 

 

                


Javni razpis financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, znotraj 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 1. prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«, operacija »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2014, 2015«.

Na vrh