28.07.2010
Rok prijave: Potekel
Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem (89. JR)

Razpisna dokumentacija:

  • Razpisno besedilo (Ur.l. RS, št. 62/10, 30.7.2010)
  • Prijavnica – izpolniti v celoti, podpisati in žigosati
  • Priloga 1 – Izjava štipenditorja
  • Priloga 2 – Izjava štipendista (oddati za vsakega vsakega prijavljenega štipendista)
  • Priloga 3 – Vzorec pogodbe o sofinanciranju  

 
Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur.l. RS, št. 91/09).


POSEBNO OPOZORILO: S spremembo Zakona o upravnih taksah se je spremenila tudi višina takse, ki jo mora prijavitelj plačati ob prijavi na razpis, zato morajo vsi prijavitelji, ki so oddali vlogo po 20.11.2010, plačati upravno takso v višini 19,37 EUR

Sklad je 30. julija 2010 objavil javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2010/2011. Rok za oddajo vlog je do vključno 31. marca 2011 oziroma do porabe sredstev.

Predmet javnega razpisa je neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih bodo delodajalci izplačevali od vključno šolskega/študijskega leta 2010/2011 do zaključka izobraževanja.


Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter traja do porabe razpisanih sredstev oziroma najkasneje do vključno 31. marca 2011.

 

Vrednost razpisa znaša 3.000.000 EUR.

 

Prijavitelji morajo oddati v celoti izpolnjeno, podpisano in žigosano prijavnico z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Po izpolnitvi prijavnice je zaradi hitrejše obdelave vlog potrebno vsebino prijave poslati tudi po e-pošti s pomočjo za to predvidenega gumba na prijavnici. Vse priloge morajo biti v celoti izpolnjene in podpisane, po potrebi tudi žigosane. Izjavo štipendista je potrebno oddati za vsakega prijavljenega štipendista. Vzorec pogodbe o sofinanciranju je informativen in ga ni potrebno izpolniti, temveč le pozorno prebrati, saj v izjavi štipenditorja štipenditor potrjuje, da je z vsebino pogodbe seznanjen.

 

Dodatne informacije so na voljo pri Bogdani Fink ali Kseniji Yoder Batič vsak delovni dan v času uradnih ur osebno ali telefonsko na številki 01/434-10-80 oz. 01/434-58-84 oziroma na e-poštnem naslovu bogdana.fink[@]sklad-kadri.si oz. ksenija.yoder-batic@sklad-kadri.si.

Na vrh