27.07.2012
Rok prijave: Potekel
Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2012-2015 (135. JR)

Sklad je 27. 7. 2012 v Uradnem listu št. 57/12 objavil javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2012 do 2015. Skupna okvirna višina sredstev razpisa je 5.000.000 EUR. Višina zaprošenih sredstev projekta mora biti med 100.000 in 500.000 EUR. Rok prijave je 28. 9. 2012.

 

 

Namen javnega razpisa je:

 • doseganje višje usposobljenosti zaposlenih v podjetjih, ki delujejo na področju izbrane gospodarske panoge;
 • doseganje večje konkurenčnosti podjetij in gospodarskih panog;
 • razvoj in usklajeno izvajanje kompetenčnih modelov za delovna mesta v panogi;
 • podpirati izmenjavo znanja in dobrih praks med partnerji kompetenčnega centra.

Ciljna skupina so podjetja, ki delujejo na področju posamezne gospodarske panoge in njihovi zaposleni.

 

Javni razpis upošteva izkušnje izvajanja prvega razpisa, ohranja se panožni pristop pri pripravi temeljnega dokumenta (modela kompetenc) za razvoj zaposlenih na ključnih delovnih mestih. Model kompetenc je dokument oz. študija, ki jo partnerstva načrtujejo v prijavi na javni razpis, in jo izdelajo v roku štirih mesecev od prejema sklepa o sofinanciranju operacije.

 

Cilji javnega razpisa so:

- vzpostavitev do 20 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov;

- podpreti 150 podjetij;

- razvoj in implementacija do 20 modelov kompetenc;

- vključitev 1.000 oseb v usposabljanja;

- izvedba 8.000 vključitev v usposabljanja.

 

Prednostna področja, ki bodo dodatno točkovana so:

 • Mobilnost: zajema proizvodnjo motornih in drugih vozil ter plovil, proizvodnjo elektronskih naprav, transport in logistiko.
 • Zdravje: zajema farmacevtsko industrijo, biotehnologijo, kemično industrijo, storitve za zdravje (wellness, šport, prosti čas, zdravstvene storitve), zdravo prehrano.
 • Naravni viri in danosti: zajema lesno-predelovalno in pohištveno industrijo, turizem, domačo in umetnostno obrt, trajnostno gradnjo, okoljske tehnologije, izrabo vodnih virov.
 • Novi materiali: gre prednostno za naslednje materiale - keramika in kompoziti, polimeri, posebni fluidi, multimaterialni sistemi, materiali s posebnimi lastnostmi (npr. spominski), folije in oslojevanja, nanotehnologije; zajema kovinsko-predelovalno industrijo, industrijo električnih naprav in strojev, kemično industrijo.
 • Informacijsko komunikacijske tehnologije: strojna in programska oprema ter aplikacije, telekomunikacije, omrežja, interoperabilnost, varnost in zaščita.
 • Oblikovanje (predvsem industrijsko oblikovanje) in uporaba kreativnih industrij v gospodarstvu.

 

Upravičeni stroški

 

Povrnejo se stroški:

a. plač in drugih povračil stroškov dela zaposlenih;

b. informiranja in obveščanja (največ do višine 20.000 EUR);

c. posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov navedenih v prvih dveh alinejah (točka a in b);

d. zunanjih storitev (največ do višine 30.000 EUR), ki vključujejo strošek izdelave kompetenčnega modela (največ do višine 20.000 EUR);

e. nakupa strojev, opreme in pohištva največ do 10 % vseh upravičenih stroškov operacije za opremo projektne pisarne oz. prostorov namenjenih za usposabljanje;

f. izobraževanja in usposabljanja (po potrditvi modela kompetenc s strani sklada):

- za notranje usposabljanje se povrnejo stroški na podlagi standardnega stroška na enoto (ura), ki znaša 20 EUR / uro. Na vsako pedagoško uro izvedbe notranjega usposabljanja, predavanja, seminarske ure, delavnice ipd., se prizna dve uri za pripravo. Za uro izvedbe usposabljanja se tako lahko uveljavlja do 60 EUR.

- za zunanje usposabljanje pa se povrnejo stroški zunanjih storitev oz. kotizacij;

g. organizacije in izvedbe dogodkov, delavnic, seminarjev.

 

 

Kdo lahko sodeluje?

 • Partnerstvo mora vključevati najmanj 5 mikro, malih ali srednjih podjetij (v skladu s 55. člen Zakona o gospodarskih družbah).
 • Sodelujejo lahko tudi druge osebe zasebnega prava
 • Nosilni partner oz. vlagatelj lahko kot nosilni partner na predloži samo eno (1) vlogo za sofinanciranje.
 • Osebe javnega prava ne morejo sodelovati kot partner
 • Posamezno podjetje lahko sodeluje samo v enem (1) partnerstvu
 • Drugi partnerji v projektu, ki niso na panogo navezana podjetja, lahko kot partnerji sodelujejo v več vlogah (projektih), a ne morejo uveljavljati stroškov za usposabljanje zaposlenih.
 • Sofinanciranje se izvaja po pravilih pomoči de minimis: posamezen prejemnik pomoči lahko v obdobju treh let pridobi največ 200.000 EUR oz. 100.000 EUR v cestnoprometnem sektorju.

Predstavitve razpisa

 • Maribor, 29. 8. 2012 ob 9:30 - Mariborska razvojna agencija p.o., Pobreška cesta 20 [I. nadstropje, velika sejna soba]
 • Ljubljana, 7. 9. 2012 ob 9:30 - Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13 [Dvorana A-Triglav ali C-Nanos]

 

Oddaja vloge

Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, označene s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter z vidno oznako: "»NE ODPIRAJ – Vloga na JR KOMPETENČNI CENTER ZA RAZVOJ KADROV«.

 

Rok za oddajo vlog je do vključno 28. 9. 2012.

 

Vloga mora biti oddana v papirni obliki na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v javnem razpisu pod točko 16. in naslovom Formalno popolna vloga.

Obrazec št 1: Prijavnica in Obrazec št. 2: Finančni načrt posredovati je potrebno posredovati tudi (CD ROM ali USB ključ) v WORD oz. EXCEL obliki.

 

Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani vlagatelji v razpisnem roku pridobijo na spletnem mestu sklada www.sklad-kadri.si ter pri Alešu Vidmarju vsak delovni dan med 9. in 15. uro na tel. 01/43 45 887 ali na e-naslovu: ales.vidmar@sklad-kadri.si.

 

Odpiranje vlog

Odpiranje vlog bo potekalo na skladu in se bo pričelo 5. 10. 2012 ob 10:00. V skladu s sklepom komisije za izvedbo postopkov javnega razpisa sprejme sklep, da glede na prejem 53 vlog, skladno z 17. točko 135. javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2012 do 2015 (Uradni list RS, št. 57/12), zaradi velikega števila prispelih vlog in obravnave podatkov, ki so po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, označeni kot zaupni, odpiranje vlog ne bo javno.

 

Vir financiranja

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.2. »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«. Posredniško telo je Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve. Organ upravljanja kohezijske politike je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

 

Pogosta vprašanja Prikaži vse / Skrij vse

fold faq Ali je možno financiranje usposabljanja in izpita za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije?

Da.

fold faq Ali lahko v kompetenčnih centrih sodelujejo tudi velika podjetja?

Pogoj za sodelovanje na razpisu je, da partnerstvo vključuje najmanj 5 mikro, malih in/ali srednjih podjetij, kar ne izključuje sodelovanje velikih podjetij.

fold faq O pogoju opravljanja dejavnosti dve leti

Eden izmed pogojev za prijavitelja je, da podjetje kontinuirano opravlja dejavnost 2 leti pred rokom za prijavo. Ali to pomeni, da je moralo biti ustanovljeno pred dvema letoma, ali da je tudi npr. oddajalo finančna poročila na Ajpes, s čimer se pokaže »delovanje« podjetja?

 

Tu se preverja datum vpisa subjekta, kar je javen podatek – vpisan v AJPES. Upošteva se dejanski datum, kar pomeni, da mora biti podjetje vpisano in delovati najmanj od 27. 9. 2010.

fold faq Vprašanje o pogodbi o zaposlitvi

V tč. 3.3. razpisne dokumentacije pod specifikacijo dokazil navedena pogodba o zaposlitvi s katero je oseba razporejena na delo na operaciji. Ali je možno kot dokazilo v specifikaciji samo aneks k pogodbi o zaposlitvi. Imamo namreč kandidata ki je že pri nas zaposlen.

 

 

Potrebno bo posredovati celo pogodbo, ki bo morala skladno z Zakonom o delovnih razmerjih vsebovati obvezne vsebine, logotip EU, navedbo vira financiranja ter obseg in vsebino dela na operaciji.

fold faq Ali je pogoj za kandidaturo na razpisu, da je projektna pisarna obvezno v domeni upravičenca, ali pa je to lahko tudi partner?

Projektno pisarno lahko vodi tudi partner. Lahko kot administrativno finančni partner (partner št. 2, do ene zaposlitve za polni delovni čas) ali kot partner (če gre za panožno podjetje ali drugi partner, ki deluje v panogi). Sodelavci projektne pisarne so lahko razporejeni med različnimi podjetji. Pri zaposlitvah velja uveljavljanja le polovične ali cele zaposlitve na projektu (različne možne kombinacije do skupno dveh zaposlitev).

fold faq Ali lahko kot upravičenec kandidira oz. nastopi matično podjetje, poleg vse ostalih partnerjev (ca 10) pa sodeluje tudi hčerinsko podjetje upravičenca (kot partner)?

DA.

fold faq O sestavi partnerstva in izbiri panoge SKD

Razmišljamo o oblikovanju interdisciplinarnega kompetenčnega centra na področju glavne panoge nosilnega partnerja, med tem  ko je večina ostalih partnerjev registrirana v enaki, vendar drugi glavni panogi, kot je nosilni partner oz. kot je izbrana panoga. Kako to vpliva na oceno koherentnosti sodelujočih podjetij?

Točnega odgovora ne moremo dati, ker ne vemo za katero panogo gre oz. sestavo partnerstva. Lahko pa podamo načelni napotek, da je smiselno prijaviti panogo v kateri je večina partnerjev. Partnerji, ki glavne dejavnosti nimajo registrirane v prijavljeni skd panogi morajo v vlogi ustrezno navesti in utemeljiti način navezave na prijavljeno panogo – to velja tudi za vlagatelja.

fold faq V enem od slovenskih časnikov smo prebrali, da je za pridobitev vseh točk pri merilih najnižji količnik vrednosti celotnega projekta 200 evrov na vključitev ali je to res?

Gre za napačno interpretacijo navedenih primerov pri merilu 4.1. Znesek vrednosti operacije glede na število vključitev.

 

Pri tem merilu se primerja količnik posamezne vloge (izračunan kot razmerje med vrednostjo operacije in z vlogo določenim številom vključitev) z vrednostjo najnižjega količnika med vsemi ustreznimi vlogami.

 

Kot je pri merilu navedeni so zneski ilustrativni in ne predstavljajo dejanskih, predvidenih ali zaželenih razmerij ali vrednosti!

 

Pri načrtovanju morajo vlagatelji upoštevati, da je podatek o številu vključitev vključen v pogodbo o sofinanciranju kot eden ključnih kvantificiranih ciljev.

 

Število točk se bo tu razlikovalo in ni možno pridobiti vseh točk z "obratnim" načrtovanjem: 200 €/vključitev * število vključitev = znesek projekta.

fold faq Ali lahko v kompetenčnih centrih sodelujejo tudi velika podjetja?

V kompetenčnih centrih lahko sodelujejo tudi velika podjetja. Pogoj, da partnerstvo  vključuje najmanj 5 mikro, malih in/ali srednjih podjetij, ne izključuje sodelovanja velikih podjetij.

fold faq Katere so glavne spremembe pri izvajanju glede na prvi razpis Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2010-2013?

Javni razpis upošteva izkušnje izvajanja prvega razpisa, ohranja se panožni pristop pri pripravi temeljnega dokumenta (modela kompetenc) za razvoj zaposlenih na ključnih delovnih mestih. Model kompetenc je dokument oz. študija, ki jo partnerstva načrtujejo v prijavi na javni razpis, in jo izdelajo v roku štirih mesecev od prejema sklepa o sofinanciranju operacije.

 

 

Glavne spremembe pri izvajanju razpisa so:

 • sodeluje lahko največ 20 partnerjev, ki skupaj zaposljujejo vsaj 50 ljudi;
 • omogočeno je sodelovanje partnerja, ki izvaja administrativno finančno upravljanje;
 • zaposlitve so lahko za polovičen ali celoten delovni čas do dveh polnih zaposlitev;
 • sprememba v naboru stroškov ter omejitve zneskov;
 • 100 % sofinanciranje upravičenih stroškov;
 • strošek notranjega izobraževanja se izplačuje v pavšalnem znesku na izvedeno uro;
 • panoge, ki niso bile izbrane oz. podprte na prvem javnem razpisu prejmejo več točk;
 • za usposabljanja, katerih cena na udeleženca presega 500,00 EUR ali skupno 2.000,00 EUR (ne glede na število udeležencev), bo potrebno pridobiti dodatno soglasje.
Na vrh