05.08.2010
Rok prijave: Potekel
Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2010-2013 (95. JR)

Sklad je 6. 8. 2010 v Uradnem listu št. 64/10 objavil javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2010 do 2013. Skupna okvirna višina sredstev razpisa je 2.750.000 EUR. Višina zaprošenih sredstev projekta mora biti med 100.000 in 500.000 EUR. Rok prijave je 30. 9. 2010.

 

Namen razpisa je podpreti vzpostavitev in delovanje do 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov. Kompetenčni centri bodo partnerstva med podjetji v okviru posamezne gospodarske panoge, ki bodo zviševala usposobljenost kadra že zaposlenega v panogi in omogočala pridobivanje novih kompetenc za večjo konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge na trgu.

 

Cilji

 • doseganje večje konkurenčnosti posameznih podjetij in panožnih gospodarskih dejavnosti;
 • definiranje kompetenčnih profilov za izbrane poklice in delovna mesta v panogi oz. razvoj in usklajeno izvajanje panožnega kompetenčnega modela;
 • spodbujanje izvedbe usposabljanj, predvsem notranjih usposabljanj za pridobivanje specifičnih znanj, veščin in kompetenc zaposlenih v posamezni panožni gospodarski dejavnosti
 • ter ustrezne organizacijske strukture kompetenčnih centrov za potrebe podjetij v partnerstvih na področju razvoja kadrov ter za zagotavljanje kakovostne tehnične in vsebinske izvedbe projekta;

 

Podprte aktivnosti:

Izgradnja kompetenčnega modela (v roku treh mesecev od odobritve projekta), v katerem bodo:

 • definirani panožni kompetenčni profili za določene poklice oz. delovna mesta,
 • ugotovljeni primanjkljaji kompetenc zaposlenih v podjetjih partnerstva glede na panožni kompetenčni profil in
 • izdelan načrt kadrovskega razvoja oz. usposabljanj za zmanjševanje ugotovljenih primanjkljajev kompetenc za določene poklice oz. delovna mesta;

 

 

Kdo lahko sodeluje?

 • Partnerstvo mora vključevati najmanj 5 mikro, malih ali srednjih podjetij (v skladu s 55. člen Zakona o gospodarskih družbah).
 • Sodelujejo lahko tudi druge osebe zasebnega prava
 • Nosilni partner oz. vlagatelj lahko kot nosilni partner na predloži samo eno (1) vlogo za sofinanciranje.
 • Osebe javnega prava ne morejo sodelovati kot partner
 • Posamezno podjetje lahko sodeluje samo v enem (1) partnerstvu
 • Drugi partnerji v projektu, ki niso na panogo navezana podjetja, lahko kot partnerji sodelujejo v več vlogah (projektih), a ne morejo uveljavljati stroškov za usposabljanje zaposlenih.
 • Sofinanciranje se izvaja po pravilih pomoči de minimis: posamezen prejemnik pomoči (podjetje) lahko v obdobju treh let pridobi največ 200.000 EUR oz. 100.000 EUR v cestnoprometnem sektorju. Pravilo velja za vsa podjetja. Velja tudi za ostale pravne osebe zasebnega prava, ki so v preteklem letu pridobila več kot 50% prihodkov na trgu.

Vloga mora biti oddana v papirni obliki na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji pod naslovom Formalno popolna vloga – točka 7.1.

 

Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, označene s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter z vidno oznako: "Ne odpiraj - prijava na JR za vzpostavitev in delovanje Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2010-2013". Obrazec št 1: Prijavnica in Obrazec št. 2: Finančni načrt posredovati je potrebno posredovati tudi (CD ROM ali USB ključ) v .doc oz. .xls obliki.


Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.2. »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«. Posredniško telo je Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve. Organ upravljanja kohezijske politike je Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

 

 

 

Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani vlagatelji v razpisnem roku pridobijo na spletnem mestu sklada www.sklad-kadri.si ter pri Alešu Vidmarju vsak delovni dan med 9. in 15. uro na tel. 01/43 45 887 ali na e-naslovu: ales.vidmar@sklad-kadri.si.

Pogosta vprašanja Prikaži vse / Skrij vse

fold faq Ali je na voljo tudi razširjena preglednica za izdelavo finančnega načrta z več kot 20 partnerji?

Dne 16.9.2010 bomo objavili razširjeno preglednico, prilagojeno za vnos več kot 20 partnerjev.

Na vrh