Razpis

01.07.2016
Rok prijave: Potekel
Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarski industriji (KOCles 2.0)

Sklad je 1. 7. 2016 v Uradnem listu št. 47/2016 objavil javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2016-2017. Rok prijave je 25. 7. 2016.

Polni naziv razpisa:
Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2016-2017 (214. javni razpis)

Predmet razpisa:
Izvedba usposabljanj zaposlenih in uvajanje poslovnih izboljšav s posebnim poudarkom na znamčenju in dizajn managementu.

Naročnik:
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za lesarstvo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.

Cilji razpisa
:

  • zviševanje usposobljenosti kadra, zaposlenega v lesno-predelovalni panogi ter višja konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge,
  • vpeljati koncepte dizajn managementa in znamčenja v lesarsko predelovalno panogo, 
  • razvijati s tem povezane  kompetence zaposlenih, 
  • okrepiti uspešnost delovanja slovenskih lesarskih podjetij, 
  • ohranitev števila delovnih mest v lesarsko predelovalni panogi, 
  • 1.000 vključitev zaposlenih v usposabljanja,
  • doseči vsaj 10 izboljšav poslovnih procesov.


Ciljna skupina:
Ciljna skupina so podjetja v partnerstvih, ki delujejo na področju lesarstva, njihovi zaposleni ter osebe, vključene v izobraževanje s področja lesarstva ter podjetja, ki strokovno delujejo na področju dizajn managementa in znamčenja ter drugih vsebinskih področij projekta in imajo ustrezna znanja in izkušnje, ki jih lahko prenesejo v lesarsko industrijo. Podprt bo en konzorcij z vsaj 10 partnerji.

Objava razpisa: 1. 7. 2016

Rok prijave: 25. 7. 2016

Vrednost razpisa: 560.000,00 EUR

Vir sredstev:
Proračun Republike Slovenije – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - PP 160046 Spodbujanje lesne industrije

Dostopnost vloge:
Vloga je od objave razpisa dalje na voljo na spletni strani sklada. Mogoče jo je prevzeti tudi osebno na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vsak dan v poslovnem času.
 
Način oddaje vlog:
Vloge morajo biti oddane v zaprtem ovitku z vidno oznako: »NE ODPIRAJ – Vloga na JR KOC za lesarstvo«. Vloge naj bodo označene s polnim nazivom in naslovom vlagatelja do vključno 25. 7. 2016.

Predstavitev javnega razpisa:
12. 7. 2016 ob 13:00, sejna soba sklada, III nadstropje, desni trakt, po predhodni prijavi na kocles[@]sklad-kadri.si 

Datum odpiranja vlog (predviden):
27. 7. 2016 ob 13:00, sejna soba sklada, III nadstropje, desni trakt

  

Razpis financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.