28.10.2016
Rok prijave: Potekel
Javni razpis - Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2017/18 (JR. 223)

Razpisna dokumentacija


VlogaIzvajanje


Informativne delavnice za potencialne prijavitelje

  • 2. 12. 2016 ob 12. uri - Ljubljana* - prijava 
  • 5. 12. 2016 ob 10. uri - Ljubljana*  - prijava

*Delavnici spodaj sta namenjeni razjasnitvi odprtih vprašanj (za pripravljavce dokumentacije)Dodatne informacije

 

Anton Golob

Tel.: 01 43 41 569

E: koc2@sklad-kadri.si  

Sklad je 28. 10. 2016 na svoji spletni strani in v Uradnem listu št. 67/16 objavil razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2017 do 2018.


Rok prijave:
12. 12. 2016

Vrednost razpisa: 3.967.000 EUR,  250.000 – 400.000 EUR za posamezno partnerstvo.


Namen razpisa: izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.


Cilji javnega razpisa so:

  • izboljšanje kompetenc zaposlenih in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti;
  • razvoj in usklajeno izvajanje kompetenčnih modelov;
  • krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju; 
  • krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter prenosa dobrih praks na področju razvoja kadrov;
  • krepitev konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva;
  • promocija gospodarskih panog in / ali področij uporabe opredeljenih v Slovenski strategiji Pametne Specializacije (v nadaljevanju: S4). 


Predmet razpisa:
sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oz. partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru 

  • posamezne gospodarske panoge/področja uporabe S4 in/ali posameznih verig in/ali mrež vrednosti znotraj njih, ki bodo zviševala usposobljenost zaposlenih v podjetjih partnerstva.


Upravičene aktivnosti:


a) Vzpostavitev in delovanje projektne pisarne - vodenje projekta

b) Krepitev razvoja kadrov

c) Mreženje in povezovanje partnerjev na področju razvoja kadrov; 

d) Informiranje in obveščanje strokovne in ostale javnosti: 

e) Zagotavljanje trajnosti delovanja KOC in doseženih rezultatov: 

f) Krepitev usposobljenosti zaposlenih v panožnih podjetjih partnerstva


Prijavitelj:


Upravičeni prejemniki sredstev so partnerstva, ki jih sestavljajo panožna podjetja ter drugi partnerji. Nosilni partner odda vlogo v imenu partnerstva. Partnerstvo mora vključevati najmanj 5 majhnih ali srednje velikih (panožnih) podjetij (v skladu s 55. členom ZGD-1) ter mora sodelovati v okviru panoge na drugi ravni Standardne klasifikacije delavnosti 2008 oziroma izkazati, da se KOC umešča v kontekst strateškega povezovanja S4


Shema pomoči:


Način oddaje vloge: 

Vloga mora biti oddana v papirni obliki na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke. Vlogo je potrebno posredovati tudi v elektronski obliki na podatkovnem nosilcu (CR ROM ali USB ključ).


Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z vidno oznako: »NE ODPIRAJ – Vloga na JR KOMPETENČNI CENTER ZA RAZVOJ KADROV« in naj bodo označene s polnim nazivom in naslovom prijavitelja. 

 

Projekt sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Na vrh