15.11.2013
Rok prijave: Potekel
Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade« (173. JP)

Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev in izvajanje mentorstva osebi, ki se prvič zaposli in je stara do 30 let ter hkrati usposobijo mentorja. Spodbuja se medgeneracijski prenos znanja in izkušenj. Mentor, starejši od 50 let, mora imeti vsaj srednjo poklicno izobrazbo in je vsaj eno leto zaposlen v podjetju.

Delodajalec se lahko odloči za izvajanje mentorstva v okviru:

 

Sklopa A – zaposlitev za polni delovni čas (mlada oseba se prvič zaposli, skupni znesek sofinanciranja je lahko do 6.300 EUR)

 

 in/ali

 

Sklopa B – delitev delovnega mesta, ki predvideva delno upokojitev mentorja in delno zaposlitev mlade osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb delodajalec pridobi subvencijo v višini 4.300 EUR).

 

Sklad bo organiziral brezplačne delavnice za mentorje, ki jih bodo izvajali priznani in izkušeni predavatelji, kjer se bodo mentorji usposobili za izvajanje vloge mentorja v podjetju, spoznali načine učenja in komunikacije ter izdelali program mentorskega dela. Delavnica bo tudi odlična priložnost za osebni razvoj, ki bo koristna tudi za druga področja življenja.

 

Ponudba mora vsebovati:
Prijavni obrazec, podpisan in žigosan, če ponudnik posluje z žigom.
- podpisano Izjavo mentorja o sodelovanju.

 

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici (priporočeno ali osebno):
- z oznako: »Ne odpiraj – ponudba na JP mentorstvo za mlade«
- na naslov: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;

- prijavni obrazec lahko pošljete tudi elektronsko.

 

Razpoložljiva sredstva: 2.994.000,00 (povabilo je odprto do porabe sredstev, sredstva so še na voljo, predviden rok zaprtja povabila: 31. 3. 2014).

  

Ponudniki se lahko dogovorijo za termin za pomoč pri izpolnjevanju ponudbe na skladu ali za predstavitev in pomoč na drugi lokaciji, v primeru, da je več interesentov.

  

»Mentorstvo za mlade« Operativnega programa razvoja človeških virov Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2 prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.

Na vrh