30.03.2018
Rok prijave: Potekel
Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2018 (JR 253)

Sklad je 30. 3. 2018 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS, št. 21/2018 objavil razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za leto 2018.

Rok prijave: 30. 4. 2018

 

Vrednost razpisa: 900.000 EUR, do 90.000 EUR na posamezno partnerstvo

 

Kdo se lahko prijavi:

 • pravne osebe zasebnega prava (npr. interesna združenja, zbornice, organizacije na trgu dela, podjetja po ZGD-1, samostojni podjetniki posamezniki)
 • zasebni zavodi, ki delujejo po Zakonu o zavodih
 • zasebna društva, ki delujejo po Zakonu o društvih 


Namen razpisa: izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.


Cilji javnega razpisa so:

 • izboljšanje kompetenc zaposlenih in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti;
 • razvoj in usklajeno izvajanje kompetenčnih modelov;
 • krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju; 
 • krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter prenosa dobrih praks na področju razvoja kadrov;
 • krepitev konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva;
 • promocija področij uporabe opredeljenih v Slovenski strategiji Pametne Specializacije (v nadaljevanju: S4). 

Predmet razpisa: sofinanciranje vzpostavitve in delovanja 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oz. partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge/področja uporabe S4 in/ali posameznih verig in/ali mrež vrednosti znotraj njih, ki bodo zviševala usposobljenost zaposlenih v podjetjih partnerstva.


Upravičene aktivnosti:

a)         vzpostavitev in delovanje projektne pisarne - vodenje projekta;

b)         krepitev razvoja kadrov;

c)         mreženje in povezovanje partnerjev na področju razvoja kadrov; 

d)         informiranje in obveščanje strokovne in ostale javnosti; 

e)         zagotavljanje trajnosti delovanja KOC in doseženih rezultatov; 

f)          krepitev usposobljenosti zaposlenih v panožnih podjetjih partnerstva.

 

Prijavitelj:

Upravičeni prejemniki sredstev so partnerstva, ki jih sestavljajo panožna podjetja ter drugi partnerji. Nosilni partner odda vlogo v imenu partnerstva. Partnerstvo mora vključevati najmanj 3 majhna ali srednje velika (panožna) podjetja (v skladu s 55. členom ZGD-1) ter mora sodelovati v okviru panoge na drugi ravni Standardne klasifikacije delavnosti 2008 oziroma izkazati, da se KOC umešča v kontekst strateškega povezovanja S4


Shema pomoči:

 • delo projektne pisarne se povrne 100 % v okviru sheme »de minimis«,
 • stroški usposabljanja se povrnejo v skladu z velikostjo podjetja od 50 % - 70 %.

 

Način oddaje vloge: 

Vloga mora biti oddana v papirni obliki na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke. Vlogo je potrebno posredovati tudi v elektronski obliki na podatkovnem nosilcu (CD ROM ali USB ključ).


Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z vidno oznako: »NE ODPIRAJ – Vloga na JR KOMPETENČNI CENTER ZA RAZVOJ KADROV« in naj bodo označene s polnim nazivom in naslovom prijavitelja. 


Vloge lahko oddate v času uradnih ur v sprejemni pisarni sklada ali pošljete po pošti na naslov Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, do vključno 30. 4. 2018. 


Obveščamo vas, da bo predstavitvena delavnica za potencialne prijavitelje potekala v torek, 10. 4. 2018, ob 10. uri v prostorih sklada. 


 

 

Projekt Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Na vrh