23.06.2017
Rok prijave: še 909 dni
Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis)

Razpisna dokumentacija:

 

Veljavna dokumentacija

Vloga:

Če imate težave z odpiranjem vloge vam predlagamo, da stisnjeno zip datoteko najprej prenesete na svoj računalnik in vsebino razširite (ekstrahirate), nato pa za urejanje odprete razširjeno oziroma ekstrahirano pdf datoteko.


Spremembe razpisa

 

Pretekla dokumentacija


Ostalo:


Dodatne informacije:


E: dir[@]sklad-kadri.si

T: 01 434 58 76 


Uradne ure:
ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure,
sreda tudi od 14. do 16. ure


Sklad je 23. 6. 2017 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 31/17 objavil javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni in ga v delu spremenil ter objavil na spletu in v Uradnem listu št. 66/2017 dne 24. 11. 2017, Uradnem listu št. 58/2018 dne 31. 8. 2018 in v Uradnem listu št. 22/2019 dne 5. 4. 2019.

Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Skupna vrednost
razpoložljivih sredstev je 4.512.588,05 EUR.


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom za naslednje zaključene izobraževalne programe oziroma za opravljene izpite v Republiki Sloveniji: 
a.   programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI), 
b.   programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), 
c.   programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja (SSI),
d.   programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), 
e.   programi gimnazije in opravljanja splošne mature,
f.    maturitetni tečaj
g.   poklicni tečaji (PT), 
h.   mojstrski izpiti,
i.    delovodski in poslovodski izpiti.

Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki:

 • ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj;
 • ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program (do 30. 9. 2022);
 • so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 30. 9. 2022:
  -  za programe od a. do g. za šolska leta od 2014/2015 do 2021/2022
  -  za programe od h. do i. razpisane za obdobje od 2014 do 30. 9. 2022.Prednost pri uvrstitvi v sofinanciranje šolnin imajo tisti posamezniki, ki so imeli pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so ob vključitvi v program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, bili stari več kot 45 let. 


Kot šolnina se razumejo stroški posameznika za zaključeno izobraževanje, vključno z vpisnino, po programih. Prijavitelj lahko uveljavlja šolnino za programe iz predmeta javnega razpisa, plačano znotraj obdobja od 1. 1. 2014 do vključno 30. 9. 2022.

Višina sofinanciranja šolnine: Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do sofinanciranja šolnine do največ 2.500,00 EUR.

Vloge bo sklad sprejemal od dneva objave javnega razpisa dalje do porabe sredstev oziroma do 3. 10. 2022.

Odpiranje vlog se bo izvajalo po mesecih (vsak drugi torek v mesecu).

Potencialnim prijaviteljem sklad svetuje, da pred oddajo vloge natančno preberejo besedilo javnega razpisa, predvsem predmet in pogoje za kandidiranje ter da pregledajo razpisno dokumentacijo.

 

Popolna vloga mora vsebovati:

 • v celoti izpolnjen in podpisan obrazec "Prijava na javni razpis za sofinanciranje šolnin DIR I." s seznamom plačanih stroškov izobraževanja;
 • obvezne priloge k obrazcu:

- priloga 1: fotokopija spričevala o najvišjem predhodnem zaključenem izobraževanju,
- priloga 2: fotokopija spričevala o zaključenem spričevalu za katerega uveljavljate šolnino,
- priloga 3: potrdilo šole (del obrazca) ali fotokopije računov in dokazil o plačilu,
- priloga 4: izpolnjen vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah ESS.


Način oddaje vloge
:

 • osebno v vložišču sklada v času uradnih ur,
 • z navadno poštno pošiljko ali
 • s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana.


Vloga mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici označeni s polnim imenom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – Vloga za sofinanciranje šolnin DIR I.«.
Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Na vrh