15.11.2013
Rok prijave: Potekel
Javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja

Sklad je 15. 11. 2013 v Uradnem listu RS št. 94/13 objavil Javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja. Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis je 2.820.000,00 EUR.

 

 

 

Namen javnega razpisa je z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov podpreti razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov, in sicer z vključitvijo v projekte, ki se bodo izvajali v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z gospodarstvom. S pomočjo mentorjev iz izobraževalne in gospodarske sfere bodo študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki bodo potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje neposrednega sodelovanja dodiplomskih in podiplomskih študentov visokošolskega študija, visokošolskih zavodov ter gospodarstva. 

 

Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, ki so na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije vpisani v razvid visokošolskih zavodov. Posamezni prijavitelj (samostojni visokošolski zavod ali univerza) lahko odda le eno vlogo na javni razpis. Univerza lahko odda predlog za do 10 projektov za vsako fakulteto, umetniško akademijo in visoko strokovno šolo, ki je članica univerze. Samostojni visokošolski zavod lahko odda predlog za do 10 projektov.

 

Vsak projekt mora vključevati najmanj 3 in največ 10 študentov visokošolskega študija ter sodelovanje enega podjetja, pri čemer velja, da podjetje lahko sodeluje z največ tremi različnimi zavodi in v največ treh projektih. Vsak projekt mora vključevati sodelovanje enega pedagoškega in delovnega mentorja.

 

Posamezni projekt se lahko izvaja najmanj 3 mesece in najdlje do 30. 9. 2014.

 

Obdobje upravičenih stroškov javnega razpisa so od izdaje sklepa o sofinanciranju do najkasneje 30. 9. 2014. Upravičeni stroški so določeni v pavšalnem znesku ter predstavljajo:

-    standardni strošek na enoto za koordiniranje in vodenje projekta na zavodu (13 EUR/uro, vendar največ 24 ur oz. največ 310 EUR/mesec za posamezni projekt);

-    standardni strošek na enoto za denarno spodbudo študentu (9 EUR/uro, vendar največ 32 ur oz. 290 EUR/mesec);

-    standardni strošek na enoto za sodelovanje delovnega mentorja iz gospodarstva (31 EUR/uro, vendar največ 10 ur oz. 310 EUR/mesec).

 

Rok za oddajo vloge je 10. 1. 2014.

 

Dodatne informacije o razpisu so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro. Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani sklada najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja.

 

Za vse potencialne prijavitelje in vključene v projekte bo sklad izvedel predstavitvene delavnice predvidoma konec novembra – točen datum bo objavljen na tej spletni strani.

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru programa »Po kreativni poti do praktičnega znanja«, Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme.

 

 

Na vrh