23.03.2012
Rok prijave: Potekel
Spodbude za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom 2011/2012 (133. JR)

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 23. marca 2012 v Uradnem listu RS št. 22/2012 objavil Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2011/2012. Višina sredstev, ki so na razpolago za ta javni razpis, znaša 3.860.222,53 EUR. Rok za oddajo vlog je 26. april 2012.


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade dijaka oziroma študenta višje šole. Ti stroški nastanejo, ko delodajalci izvajajo aktivnosti praktičnega usposabljanja z delom za dijake oziroma praktičnega izobraževanja za študente. Za pomoč pri izvedbi programa se del spodbud nameni tudi šoli, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik.   

Vlogo na javni razpis pošlje šola oz. šolski center (zavodi, ki so organizirani v šolske centre, oddajo vlogo na ravni zavoda in ne na ravni organizacijske enote).

Delodajalec svoj del dokumentacije v fizični obliki pošlje šoli.

Pošiljanje obrazcev v elektronski obliki: tako šole kot tudi delodajalci vsak svoje prijavne obrazce pošljejo tudi v elektronski obliki neposredno na Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (v prijavnem obrazcu se izbere opcija "pošlji po e-pošti").

Popolna vloga mora vsebovati izpolnjene, podpisane in žigosane naslednje obrazce (glej razpisno dokumentacijo točko 3):

•  PRIJAVNI OBRAZEC ZA ŠOLE, ki vključuje:
   Obrazec 1.1 "Podatki o šoli"
   Obrazec 1.2 "Seznam prijavljenih oseb"
   Obrazec 1.3 "Izjava šole o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa"


•  PRIJAVNI OBRAZEC ZA DELODAJALCE, ki vključuje:
   Obrazec 2.1 "Podatki o delodajalcu"
   Obrazec 2.2 "Izjava delodajalca o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa"


in


•   KOPIJE SKLENJENIH POGODB o praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu oz. praktičnem izobraževanju za posamezno prijavljeno osebo, za šolsko oz. študijsko leto, za katerega se uveljavlja sofinanciranje spodbude.


V primeru sklenjenih kolektivnih učnih pogodb oz. pogodb o praktičnem izobraževanju se mora vlogi priložiti ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidna prijavljena oseba in delodajalec, pri katerem ta oseba opravlja praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje, ter čas trajanja praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja (npr. aneks k pogodbi ali napotnica šole o napotitvi prijavljene osebe k izbranemu delodajalcu).


OPREMA OVOJNICE VLOGE / DOPOLNITVE VLOGE
 
Vloga in dopolnitev vloge morata biti oddani v zaprti ovojnici. Oprema ovojnice mora obvezno vsebovati vidne oznake »NE ODPIRAJ - PUD 2011/2012«, VLOGA (ali DOPOLNITEV VLOGE) ter naziv in naslov vlagatelja.


Uporabi se lahko tudi obrazec "Oprema ovojnice/dopolnitve vloge", ki je del razpisne dokumentacije (točka V) in ga šola ustrezno izpolni.

 

 


Viri sofinanciranja

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, znotraj 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in 3.2 prednostne usmeritve: »Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju«.

Na vrh