18.03.2011
Rok prijave: Potekel
Javni razpis za sofinanciranje praktičnega usposabljanja z delom 2010/2011 (108. JR - PUD 2010/2011)

Razpisna dokumentacija


Prijavni obrazci

(za uporabo obrazcev potrebujete program Adobe reader, ki ga lahko brezplačno naložite preko te povezave).

 


Navodila vlagateljem za poročanje


Obrazci za poročanje

Vzorci izpolnjenih obrazcev:


Predstavitve in pogosta vprašanja


Sklep ministra o določitvi višine spodbude


Lista izbranih vlagateljev


Kontakt

 


01 434 15 52

Sklad je 18. marca 2011 na svojih spletnih straneh in v Uradnem listu RS št. 20/2011 objavil Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2010/2011. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za ta javni razpis, znaša 3.891.436,90 EUR. Rok za oddajo vlog je 4. maj 2011.   Dne 1. 4. 2011 je sklad v Uradnem listu RS št. 24/2011 objavil spremembo javnega razpisa.

 


Predmet razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade dijaka oziroma študenta višje šole. Ti stroški nastanejo, ko delodajalci izvajajo aktivnosti praktičnega usposabljanja z delom za dijake oziroma z izvajanjem praktičnega izobraževanja za študente.

 

Za pomoč pri izvedbi programa se del spodbud nameni tudi šoli, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik. Šola prejme sredstva za usmerjanje, obveščanje in koordinacijo delodajalcev ter administrativno-tehnično podporo pri pripravi dokumentacije za prijavo na ta javni razpis.

Vlogo na javni razpis pošlje šola oz. šolski center (zavodi, ki so organizirani v šolske centre, oddajo vlogo na ravni zavoda in ne na ravni organizacijske enote).

 


Del dokumentacije, ki jo mora izpolniti delodajalec (obrazec z osnovnimi podatki), to v fizični obliki pošlje delodajalec neposredno šoli. Šola oz. šolski center izpolni obrazec za udeležence vključene v praktično usposabljanje z delom.

 

Zaradi hitrejše obdelave podatkov šole in delodajalce prosimo, da izpolnjene prijavne obrazce pošljejo tudi v elektronski obliki neposredno na sklad (v prijavnem obrazcu izberete opcijo "pošlji po e-pošti").


V primeru, da imajo delodajalci, ki izvajajo praktično usposabljanje z delom kakršnokoli vprašanje vezano na javni razpis jih prosimo, da se obrnejo neposredno na šole, ki bodo oddale vlogo.

 

 

Popolna vloga mora vsebovati izpolnjene, podpisane in žigosane naslednje obrazce (glej razpisno dokumentacijo točko II):

  • Prijavni obrazec za šolo, ki vključuje:

   Obrazec 1. 1. "Podatki o šoli" in

   Obrazec 1. 2. "Izjavo šole o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa"

  • Prijavni obrazec seznam prijavljenih oseb (izpolni šola), ki vključuje:

   Obrazec 1.3. "Seznam prijavljenih oseb"

  • Prijavni obrazec za delodajalce, ki vključuje:

   Obrazec 2.1. "Podatki o delodajalcu" in

   Obrazec 2.2. "Izjava delodajalca o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa", IN

  • kopije sklenjenih pogodb o praktičnem usposabljanju z delom/praktičnem izobraževanju za posamezno prijavljeno osebo, za šolsko oz. študijsko leto, za katerega se uveljavlja sofinanciranje spodbude. V primeru sklenjenih kolektivnih učnih pogodb oz. pogodb o praktičnem izobraževanju se mora vlogi priložiti ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidna prijavljena oseba in delodajalec, pri katerem ta oseba opravlja praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje, ter čas trajanja praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja (npr. aneks k pogodbi ali napotnica šole o napotitvi prijavljene osebe k izbranemu delodajalcu).Vir sofinanciranja

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, znotraj 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in 3.2 prednostne usmeritve: »Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju«.

Na vrh