12.10.2012
Rok prijave: Potekel
Enotne regijske štipendijske sheme 2012/2013 (143 JR)

Razpisna dokumentacija

<typolist>

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

</typolist>

 

Prijava

<typolist>

Priloga 1 – obrazci za prijavo

Finančni načrt

</typolist>

 

Sklep o izboru

<typolist>

Seznam upravičencev

</typolist>

 

 

Kontakt

 

kadrovske.ess[@]sklad-kadri.si

 

Dušan Mikuž

01/434 10 99

 

 

 

 

Javni sklad je v Uradnem listu št. 77/2012 dne 12. 10. 2011 objavil Javni razpis za za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2012/2013. Višina sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa za obdobje od 1. 3. 2012 do 31. 12. 2015 znaša 4.700.000,00 EUR. Rok prijave je 23. oktober 2012.

        

 

Predmet razpisa

Predmet razpisa je posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih podeljujejo nosilci enotnih regijskih štipendijskih shem ali samoupravne lokalne skupnosti od šolskega/študijskega leta 2012/2013 do zaključka izobraževanja na isti stopnji, vendar najdlje do konca šolskega/študijskega leta 2014/2015.

 

Na osnovi izbranega programa bo upravičenec izvedel postopek dodeljevanja kadrovskih štipendij dijakom ter študentom za izobraževanje na posamezni ravni javno veljavnega izobraževalnega programa od šolskega/študijskega leta 2012/2013 do zaključka tega izobraževanja.

 

 

 

Izvajanje enotnih regijskih štipendijskih shem temelji na partnerstvu med delodajalci, upravičenci in državo z namenom:

  • usklajevanja razmerja med ponudbo in potrebami po kadrih v posamezni regiji;
  • dviga ravni izobrazbene strukture;
  • znižanja strukturne brezposelnosti;
  • vračanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo oziroma ohranjanje izšolanih kadrov v regiji;
  • spodbujanja razvoja kadrovskega štipendiranja podjetij v regiji in načrtovanje razvoja kadrov skladno s potrebami trga dela.

Upravičeni stroški

Upravičen strošek za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij je kadrovska štipendija. Višina posrednega sofinanciranja znaša 50 % dodeljene kadrovske štipendije brez dodatkov s strani delodajalca, vendar največ v višini 30 % minimalne plače.

 

Upravičen strošek za izvajanje dejavnosti je določen s standardnim obsegom stroška na enoto in znaša 21,20 EUR na izplačano mesečno štipendijo oz. za obdobje od 1. 3. 2012 do 31 .8. 2012 na sklenjeno pogodbo o štipendiranju. Prav tako je upravičen strošek za izvajanje dejavnosti strošek informiranja in obveščanja javnosti in strošek zunanjih storitev.

 

Oddaja vloge

Vloga mora biti oddana na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

 

Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – prijava na Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2012/2013«.

 

Vir financiranja

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3. »Štipendijske sheme«. Posredniško telo je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Organ upravljanja kohezijske politike je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Na vrh