29.11.2013
Rok prijave: Potekel
Enotne regijske štipendijske sheme 2013/2014 (165. JR)

Dokumentacija

<typolist>

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

</typolist>

Prijava

<typolist>

Priloga 1 – Obrazci za prijavo

Priloga 2 – Finančni načrt

Priloga 3 – Seznam izbranih štipendistov

</typolist>

Sklep o izboru

<typolist>

Seznam upravičencev

</typolist>

 

Kontakt

 

Dušan Mikuž

01/434 10 99

mailto:kadrovske.ess[@]sklad-kadri.si

Javni sklad je v Uradnem listu št. 98/2013 dne 29. 11. 2013 objavil Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2013/2014. Višina sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa za obdobje od 1. 3. 2013 do 31. 12. 2015 znaša 2.000.000,00 EUR.

Rok prijave je 6. december 2013

 

Predmet razpisa

Predmet razpisa je posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih podeljujejo nosilci enotnih regijskih štipendijskih shem ali samoupravne lokalne skupnosti od šolskega/študijskega leta 2013/2014 do zaključka izobraževanja na isti stopnji, vendar najdlje do konca šolskega/študijskega leta 2014/2015.

 

Prav tako so predmet sofinanciranja stroški upravičenca za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem.

 

Namen

Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem, ki temeljijo na partnerstvu med delodajalci, upravičenci in državo. Gre za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij z namenom:

  • usklajevanja razmerja med ponudbo in potrebami po kadrih v posamezni regiji;
  • dviga ravni izobrazbene strukture;
  • znižanja strukturne brezposelnosti;
  • vračanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo oziroma ohranjanje izšolanih kadrov v regiji;
  • spodbujanja razvoja kadrovskega štipendiranja podjetij v regiji in načrtovanje razvoja kadrov skladno s potrebami trga dela.

 

Upravičeni stroški

Upravičen strošek za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij je kadrovska štipendija. Višina posrednega sofinanciranja znaša 50 % dodeljene kadrovske štipendije brez dodatkov s strani delodajalca, vendar največ v višini 30 % minimalne plače.

 

Upravičen strošek za izvajanje dejavnosti je določen s standardnim obsegom stroška na enoto in znaša 21,22 EUR na izplačano mesečno štipendijo oz. za obdobje od 1. 3. 2013 do 31 .8. 2013 na sklenjeno pogodbo o štipendiranju. Prav tako je upravičen strošek za izvajanje dejavnosti strošek informiranja in obveščanja javnosti in strošek zunanjih storitev. Stroški zunanjih storitev zajemajo stroške analize izvajanja regijske štipendijske sheme, ki mora biti zaključena in predstavljena do 30. 6. 2014.

 

Oddaja vloge

Vloga mora biti oddana na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

 

Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – prijava na Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2013/2014«.

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3. »Štipendijske sheme«. Posredniško telo je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Organ upravljanja kohezijske politike je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

 

 

 

Na vrh