22.03.2019
Rok prijave: Potekel
Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 (275. JR)

Sklad je 22. 3. 2019 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 17/2019 objavil Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019.

Višina sredstev: 3.782.210,00 EUR. 

Predmet javnega razpisa  je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih strokovnih šol. 

Javni razpis je vsebinsko razdeljen na dva sklopa:

SKLOP A:  sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki so v šolskem letu 2018/2019 vpisani v 1. letnik ter vključeni v vajeniški sistem izobraževanja (v nadaljevanju: vajenci).

SKLOP B:  sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju, in so se v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 izobraževali v zadnjem letniku.

Izobraževalni programi srednjega strokovnega izobraževanja niso predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu. 

Rok za oddajo vlog je 24. 04. 2019.

Popolna vloga za dodelitev sredstev mora vsebovati:

Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in v primeru, ko soprijavitelja poslujeta z žigom, žigosane obrazce ter dokazila: 

Sklop A:

1. prijavni obrazec za zbornice;

2. prijavni obrazec za delodajalce;

3. izjava zbornice o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa;

4. izjava delodajalca o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa;

5. izpis iz evidence vajencev, ki jo vodi pristojna zbornica;

6. vajeniška pogodba;

7. načrt izvajanja vajeništva, če se vajeništvo izvaja pri več delodajalcih;  

8. pravilno opremljeno ovojnico.

Sklop B:

1. prijavni obrazec za šole; 

2. prijavni obrazec za delodajalce; 

3. izjava šole o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa;

4. izjava šole o obsegu praktičnega izobraževanja pri izrednih študentih (izjava se izpolni in priloži vlogi le v primeru prijavljenih oseb, ki so izredni študenti);

5. izjava delodajalca o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa;

6. pravilno opremljeno ovojnico.

Soprijavitelja morata za sklop A in sklop B uporabiti izključno prijavne obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. V nasprotnem primeru bo vloga zavržena.

Način oddaje vloge: 

Soprijavitelja za sklop A na javni razpisa sta ZBORNICA in DELODAJALEC. Vlogo, ki jo sestavljajo dokumenti iz točke 6. javnega razpisa odda ZBORNICA, ki je registrirala pogodbe o vajeništvu za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki so v šolskem letu 2018/2019 vpisani v 1. letnik.

Soprijavitelja za sklop B na javni razpis sta ŠOLA in DELODAJALEC. Vlogo, ki jo sestavljajo dokumenti iz točke 6. javnega razpisa odda ŠOLA, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019.

Zavodi, ki so organizirani kot šolski centri, oddajo vlogo na ravni zavoda, in ne na ravni šole kot organizacijskih enot. Posamezna šola lahko izjemoma sama pripravi in podpiše prijavne obrazce, ki se predložijo k skupni vlogi zavoda, če k vlogi priloži pooblastilo, iz katerega je razvidno, da direktor zavoda oziroma šolskega centra pooblašča odgovorno osebo šole za pripravo le-teh. 

Prijavni obrazci predstavljajo zgolj DEL VLOGE, zato npr. elektronsko oddan prijavni obrazec ne pomeni oddane vloge. Podrobna navodila glede oddaje vloge se nahajajo v 5. točki razpisne dokumentacije.


Vlogo lahko oddate:

  • v vložišču sklada v času uradnih ur, ali
  • pošljete na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, opremljeni s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter vidnimi oznakami »JAVNI RAZPIS PUD 2018/2019 – VLOGA – NE ODPIRAJ«. 

VLOGA SE ŠTEJE ZA PRAVOČASNO, ČE JE NAJKASNEJE DO 24. 4. 2019 PRISPELA V VLOŽIŠČE JAVNEGA ŠTIPENDIJSKEGA, RAZVOJNEGA, INVALIDSKEGA IN PREŽIVNINSKEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE, DUNAJSKA CESTA 20, 1000 LJUBLJANA, OZIROMA JE ODDANA PRIPOROČENO PO POŠTI NAJKASNEJE NA ZADNJI DAN PRIJAVE, tj. 24. 4. 2019.

Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov:

Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2019, zgolj za stroške SSE 4 (drugi del) pa je obdobje upravičenosti stroškov do 30. 9. 2021.

Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022.

Program  sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  

Na vrh