30.06.2017
Rok prijave: Potekel
Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018

Javni razpis:

Obrazci:

Kontakti:


01 434 58 97 in 01 434 10 83 (v času uradnih ur)

Zoisi@sklad-kadri.si 

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018 je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja. Rok za oddajo vlog je za dijake 6. 9. 2017 in za študente 6. 10. 2017.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018


Objava razpisa
: 30. 6. 2017 na spletni strani sklada in na portalu e-Uprava


Predmet razpisa:
Javni razpis je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.


Vrednost razpisa
: 3.000.000,00 EUR


Pogoji:
Za pridobitev Zoisove štipendije morajo vlagatelji poleg splošnih pogojev izpolnjevati tudi posebne pogoje:

izkazati vsaj en izjemni dosežek IN hkrati

ustrezen šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo.

Posamezni pogoji so podrobneje opredeljeni v zakonu, pravilniku in so povzeti tudi v javnem razpisu.


Dostopnost vloge:
Vloga je od objave razpisa dalje na voljo na spletni strani sklada. Mogoče jo je prevzeti tudi osebno na naslovu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vsak dan v poslovnem času. 


Način oddaje vlog:
Vlogo z dokazili vlagatelji pošljejo po pošti priporočeno ali vložijo osebno na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »Zoisova štipendija - novi«.


Rok za oddajo vlog:
Rok za oddajo vlog prične teči z dnem objave tega razpisa. Zadnji rok za oddajo vlog je:

-  sreda, 6. 9. 2017, za dijake in

-  petek, 6. 10. 2017, za študente. 


Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prejme najkasneje zadnji dan roka ali če je oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.


Dodatne informacije
so na voljo: 

na spletni strani javnega sklada v poglavju Zoisove štipendije,

na e-poštnem naslovu zoisi@sklad-kadri.si, 

v času uradnih ur vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, osebno na naslovu javnega sklada ali telefonsko na številkah 01 434 58 97 in 01 434 10 83.

Na vrh