11.01.2019
Rok prijave: še 150 dni
Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2019/2020 (273. javni razpis)

Razpisna dokumentacija:

Pravne podlage:


Ostalo:

Dodatne informacije:


mag. Helena Knez

E: deficitarne[@]sklad-kadri.si

T: 01 43 41 536

 

Uradne ure:

ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure, 

sreda tudi od 14. do 16. ure.

 

Poslovni čas:

ponedeljek, torek, četrtek: od 9. do 15. ure,
sreda: od 9. do 16. ure,
petek: od 9. do 14. ure.

 

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlogo bo možno oddati od 15. 6. 2019 do 20. 9. 2019.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2019/2020 (273. javni razpis)


Objava razpisa: 11. 1. 2019 na spletni strani sklada in na portalu e-Uprava


Rok prijave:
 od 15. 6. 2019 do vključno 20. 9. 2019. Vloge, oddane pred začetkom roka/po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene.


Vrednost razpisa:
 3.600.000,00 EUR


Predmet razpisa:
 Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2019/2020 do izteka izobraževalnega programa.


Pogoji za pridobitev štipendije:
 Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.


Višina štipendije:
 mesečno 100,00 EUR.

 

Izplačilo štipendij: do 15. dne v mesecu za pretekli mesec


Dostopnost vloge:
 vloga bo dostopna v juniju 2019


Priloge k podpisani vlogi: 

 • v celoti izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2019/2020 in 
 • fotokopija spričevala zaključnega razreda šolskega leta 2018/2019; če vlagatelj v šolskem letu 2018/2019 ni zaključil predhodnega izobraževanja, mora priložiti fotokopijo spričevala zadnjega zaključnega razreda, ki ga je opravil v preteklih letih, in ustrezno potrdilo o statusu po 12. členu ZŠtip-1, če vlagatelj ni državljan RS (npr. kopija dovoljenja za prebivanje »rezidenta za daljši čas«).

 

Način oddaje vlog: Vloga se vloži na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 273. JR ŠDP« od 15. 6. 2019 do vključno 20. 9. 2019.


Izbirni postopek:

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja tega javnega razpisa (tj. dodelitev 1000 štipendij) izbrani po naslednjih merilih: 

 • višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole, 
 • višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

 

Letošnji nabor deficitarnih poklicev:

 

 1. 1.      kamnosek

  2.      mehatronik operater

  3.      izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij

  4.      inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij

  5.      oblikovalec kovin orodjar/orodjarka

  6.      elektrikar/elektrikarka

  7.      avtokaroserist/avtokaroseristka

  8.      pek/pekarka

  9.      slaščičar/slaščičarka

  10.   mesar/mesarka

  11.   tapetnik/tapetničarka

  12.   mizar/mizarka

  13.   zidar/zidarka

  14.   tesar/tesarka

  15.   klepar-krovec/kleparka-krovka

  16.   izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje

  17.   slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka

  18.   pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka keramičnih oblog

  19.   gozdar/gozdarka

  20.   dimnikar/dimnikarka

  21.   steklar/steklarka

   

  Dvojezični izobraževalni programi:

  22.   ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku

  23.   mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

  24.   strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

  25.   kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

 

 

Pomembne informacije: 

 • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka; 
 • ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine; 
 • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice; 
 • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto; 
 • v zaključnem letniku izobraževanja je zadnje izplačilo štipendije za mesec junij. Javni razpis financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 


 

Na vrh