26.01.2017
Rok prijave: Potekel
Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 (230. javni razpis)Razpisna dokumentacija:

  • Javni razpis
  • Vloga (rok za oddajo vlog je potekel, vloge ni več možno prenesti na računalnik)


Pravne podlage:

Ostalo:


Štipendija za deficitarne poklice, ki jo podeljuje SKLAD, je oproščena plačila dohodnine v skladu s 1. točko 25. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2.

 

Štipendija ne vpliva na socialne transferje - dopis ministrstva

  •  

Dodatne informacije:

 

mag. Helena Knez 

E: deficitarne[@]sklad-kadri.si

T: 01 43 41 536


Uradne ure:

ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure, 

sreda tudi od 14. do 16. ure.


Poslovni čas:

ponedeljek, torek, četrtek: od 9. do 15. ure,
sreda: od 9. do 16. ure,
petek: od 9. do 14. ure.

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlogo bo možno oddati od 15. 6. 2017 do 20. 9. 2017.


Polni naziv razpisa: Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 (230. javni razpis)

Objava razpisa: 26. 1. 2017 na spletni strani sklada in na portalu e-Uprava

Rok prijave: od 15. 6. 2017 do vključno 20. 9. 2017. Vloge, oddane pred začetkom roka/po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene.

Vrednost razpisa: 3.600.000,00 EUR

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2017/2018 do izteka izobraževalnega programa.

Pogoji za pridobitev štipendije: Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov  ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Višina štipendije: mesečno 100,00 EUR.


Priloge k podpisani vlogi: 

 

  • fotokopija spričevala šolskega leta 2016/2017. Če se vlagatelj v šolskem letu 2016/2017 ni izobraževal, mora priložiti fotokopijo spričevala zadnjega predhodnega šolskega leta, ki ga je opravljal;
  • ustrezno potrdilo o statusu po 12. členu ZŠtip-1, če vlagatelj ni državljan RS (npr. potrdilo o statusu rezidenta za daljši čas).

Način oddaje vlog: Vloge se vložijo na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 230. javni razpis ŠDP« od 15. 6. 2017 do vključno 20. 9. 2017.


Izbirni postopek:

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja tega javnega razpisa (tj. dodelitev 1000 štipendij) izbrani po naslednjih merilih:

višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,

višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.


Letošnji nabor deficitarnih poklicev:

1. kamnosek/kamnosekinja

2. mehatronik operater/operaterka

3. izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij

4. inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij 

5. oblikovalec kovin orodjar/orodjarka

6. elektrikar/električarka

7. avtokaroserist/avtokaroseristka

8. pek/pekarka

9. slaščičar/slaščičarka

10. mesar/mesarka

11. tapetnik/tapetničarka

12. mizar/mizarka

13. zidar/zidarka

14. tesar/tesarka

15. klepar-krovec/kleparka-krovka

16. izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje

17. slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka

18. pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka keramičnih oblog

19. gozdar/gozdarka

20. dimnikar/dimnikarka

Dvojezični izobraževalni programi:

21. ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku

22. mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

23. strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

24. kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jezikuPomembne informacije:

  • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
  • ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;
  • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
  • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.


Javni razpis financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Na vrh