25.10.2012
Rok prijave: Potekel
Javni razpis štipendij za študijske obiske slovenskih dijakov in študentov v tujini (145. JR)

Razpisna dokumentacija:

 

Prijavnico shranite na svoj računalnik in nato izpolnite elektronsko. Potrebovali boste najnovejšo verzijo programa Adobe Acrobat Reader, ki je brezplačno na voljo na spletni strani adobe.com.

 

Dodatne informacije:

01 434 15 50
01 434 15 62
01 434 58 93

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo slovenski dijaki ali študentje, ki odhajajo na kratkoročno mobilnost v tujino in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske, ki se pričnejo v obdobju od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za študijske obiske slovenskih dijakov in študentov v tujini za leto 2012 (145. JR)

 

Objava: 26. 10. 2012, Uradni list RS št. 80/12

 

Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 8. 2013

 

Vrednost razpisa: 300.000,00 EUR

 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje kratkoročne mednarodne mobilnosti v tujino (študijskih obiskov) dijakov in študentov, ki so slovenski državljani, in sicer za namen:

  • izobraževanja ali
  • praktičnega usposabljanja v tujini v neprofitnih organizacijah in predstavništvih Republie Slovenije.

Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 4-tedenskih študijskih obiskov študentov ter vsaj 2-tedenskih študijskih obiskov dijakov v obdobju od 1. 10. 2012 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti do vključno 30. 9. 2013. Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska, kot so stroški programa, nastanitve, prehrane, zavarovanja za tujino za čas trajanja obiska, poti znotraj države študijskega obiska, administrativni in drugi neposredni stroški študijskega obiska.

 

Posamezen kandidat lahko po tem razpisu pridobi sredstva za največ en študijski obisk. Do sredstev po tem razpisu ni upravičen kandidat, ki je bil več kot enkrat upravičen do štipendije za študijske obiske po kateremkoli razpisu sklada iz preteklih let.

 

Višina štipendije: Štipendija je sestavljena iz osnovne štipendije in štipendije za potne stroške.

  • Osnovna štipendija se dodeli v višini 70 EUR za vsak dopolnjeni teden študijskega obiska v katerem upravičenec opravlja obveznosti, ki bodo predmet priznavanja po vrnitvi, vendar v najvišji skupni višini 1.750 EUR za obisk, ki traja 25 tednov ali dlje.
  • Štipendija za potne stroške med Slovenijo in državo študijskega obiska se dodeli v višini 500,00 EUR. Če kandidat odhaja na študijski obisk v državo članico Evropske unije, Liechtenstein, Norveško, Švico, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno Goro, Kosovo, Makedonijo, Albanijo ali če ima potne stroške krite delno ali v celoti, do štipendije za potne stroške ni upravičen.

 

Način oddaje prijav: Prijave naj bodo predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v zaprti kuverti s pripisom »za 145. javni razpis«.

Na vrh