Razpis

21.12.2018
Rok prijave: Potekel
Javni razpis »Sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – Pripravljeni na spremembe v letih 2019, 2020, 2021, 2022«

Razpisna dokumentacija:

Obrazci in priloge:

Navodila za izvajanje javnega razpisa (29. 4. 2019):

Navodila za uporabo portala ISS:

Drugo:

Kontakt:

E: spin[@]sklad-kadri.si

T: 01 43 41 527

Sklad je danes, 21. 12. 2018, v Uradnem listu RS, št.82/2018 objavil javni razpis »Sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – Pripravljeni na spremembe v letih 2019, 2020, 2021 in 2022«.

Rok prijave: do 7. 2. 2019

 

Skupna vrednost razpisa: 3.638.312,00 EUR, maksimalna vrednost posameznega projektnega partnerstva: 1.819.156,00 EUR.


Projekt se bodo izvajal v dveh programskih regijah po naslednji delitvi:

 • KRVS: 50 odstotkov sredstev
 • KRZS: 50 odstotkov sredstev 

Za posamezno kohezijsko regijo bo izbrano 1 projektno partnerstvo (skupaj V KRVS in KRZS 2 prijavi).

 

Prijavitelji na javni razpis so projektna partnerstva, pri čemer projektno partnerstvo sestavljajo 3 in največ 5 pravnih oseb.


Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2019, 2020, 2021 in 2022. Prijavitelj je dolžan zaključiti vse aktivnosti najkasneje do 30. 6. 2022.

 

Kdo se lahko prijavi: 

 • projektno partnerstvo, ki ga sestavlja najmanj 3 in največ 5 pravnih oseb. Prijavitelj in vsak projektni partner mora imeti sedež v Republiki Sloveniji (z izjemo statistične regije Podravje[1]) in sicer v tisti kohezijski regiji, v kateri bo izvajal projektne aktivnosti in mora biti ustanovljen vsaj eno leto pred datumom, določenim za oddajo vlog na javni razpis.

[1] Podravska statistična regija, na podlagi Zakona o urejanju trga dela se v Podravski statistični regiji izvaja samostojni ukrep za presežne delavce – operacija »Upravljanje in razvoj zaposlenih, katerih zaposlitev je ogrožena v regiji Podravje - Štartaj kariero s potencialom!«, zato se v okviru tega javnega razpisa ne predvideva sredstev za to regijo.

 

Namen in cilji javnega razpisa: 

 

Namen javnega razpisa je spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma oseb, katerih zaposlitev je ogrožena, v ukrepe na trgu dela.

 

Cilji javnega razpisa so: 

 • prepoznavanje potreb po dodatnih znanjih in kompetencah oseb iz ciljne skupine z namenom povečanja njihove zaposljivosti; 
 • izboljšanje pogojev oseb iz ciljne skupine za uspešen nastop na trgu dela; 
 • boljša usposobljenost in razvoj veščin za samostojno vodenje kariere zaposlenih; 
 • ustreznejša ponudba delovne sile glede na povpraševanje na trgu dela; 
 • varnejša fleksibilnost na trgu dela.

 

Predmet razpisa:

 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh projektov za izvajanje programa vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – Pripravljeni na spremembe (v nadaljevanju: projekt). Z nudenjem celovite podpore osebam iz ciljne skupine tega javnega razpisa v obliki informiranja, motiviranja, kariernega svetovanja, različnih usposabljanj in izobraževanj, se bo omogočil njihov lažji prehod na nova delovna mesta ali v novo zaposlitev in preprečevalo prehod v brezposelnost.

 

Upravičene aktivnosti:

 

V okviru izvajanja programa, projektno partnerstvo sodeluje s podjetji oziroma potencialnimi delodajalci in ugotovi potrebe po novih kadrih in znanjih, ki lahko povečajo zaposljivost vključenih oseb. Izbrani projektni partnerstvi bosta izvajali naslednje aktivnosti:

 

 • RAZVOJ KARIERE v obliki informiranj, motivacijskih delavnic, svetovanj, organizacije usposabljanj, spremljanja, mentorstva oz. pomoči pri navezovanju stikov s potencialnimi delodajalci, mreženja ipd. 
 • RAZVOJ KOMPETENC v obliki izvedbe usposabljanj za pridobivanje dodatnih kompetenc v skladu s potrebami na trgu dela. 

 

Način sofinanciranja:

 

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so: 

 • standardni strošek na enoto - SSE A, ki se nanaša na strošek vključitve osebe v aktivnosti programa »Razvoj kariere« in znaša 440,00 EUR na vključeno osebo; 
 • standardni strošek na enoto - SSE B, ki se nanaša na strošek vključene osebe v aktivnosti programa »Razvoj kompetenc« in znaša 10,00 EUR na izvedeno uro usposabljanja na osebo; 
 • stroški informiranja in komuniciranja; 
 • davek na dodano vrednost, vezan na strošek informiranja in komuniciranja.

 

Stroški priprave in izvedbe zgoraj navedenih aktivnosti se sofinancirajo projektnemu partnerstvu, izbranem na javnem razpisu.


 

Prijavitelj:


Partner, ki odda prijavo (prijavitelj), podpiše pogodbo o sofinanciranju projekta s skladom. Projektni partnerji podpišejo partnerski sporazum, v katerem podrobneje opredelijo pravice, obveznosti in odgovornosti projektnega partnerstva.

 

Shema pomoči:

Dodeljena sredstva za izvedbo projektov ne predstavljajo pomoči po pravilu »de minimis«. 

 

Kaj mora vloga vsebovati?

 

Formalno popolno vlogo sestavljajo ustrezno izpolnjeni obrazci in priloge zahtevani v besedilu javnega razpisa ter navodilih, podpisani s strani zakonitih zastopnikov in žigosani (razen, če pravni subjekt ne posluje z žigom, kar je potrebno navesti na mestu, kjer je predviden žig).

 

Način oddaje vloge: 


 

Prijavitelj odda prijavo v imenu partnerstva. Posamezno projektno partnerstvo lahko predloži le eno (1) prijavo. Prijave morajo biti oddane osebno ali po pošti na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, do 7. 2. 2019 do 23.59 ure.


Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z vidno oznako: »NE ODPIRAJ –Vloga na JR SPIN« in označene s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.  


Vse podrobnejše informacije o razpisnih pogojih in merilih se nahajajo v razpisni dokumentaciji. Prijavitelji naj pred oddajo prijave natančno preberejo javni razpis in podrobnejša navodila o načinu oddaje. 

 

Informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani sklada www.sklad-kadri.si ali pri Mojci Golobin na elektronskem naslovu spin[@]sklad-kadri.si s pripisom Javni razpis za sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela, ali v času uradnih ur po telefonu na številki 01/43 41 527.

 

Vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom in dokumentacija javnega razpisa morajo biti zahtevane v pisni obliki na elektronskem naslovu spin[@]sklad-kadri.si in sicer najkasneje do 31.1.2019. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu www.sklad-kadri.si.

 

Informativne delavnice za prijavitelje:

 

Sklad bo organiziral vsaj eno informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani sklada www.sklad-kadri.si.


 

Javni razpis financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.