28.02.2014
Rok prijave: Potekel
Javni razpis PUD 2013/2014 (174. JR)

fileadmin/dokumenti/Razpisi/174-PUD_2013_2014/Javni_razpis_2013_2014.pdfDokumentacija


Javni razpis

 

Razpisna dokumentacija


Prijava

 

Prijavni obrazec za šole

Prijavni obrazec za delodajalce

 

Pooblastilo


V primeru, da vam prijavnih obrazcev ne odpre: uporabite brskalnik Internet Explorer, postavite se na povezavo prijavnega obrazca, kliknite desni gumb na miški, shranite obrazec na svoj računalnik in ga nato odprite.
Na računalniku je potrebno imeti nameščeno zadnjo verzijo Adobe Reader - http://get.adobe.com/si/reader/

 

Prejemniki sredstev


Seznam upravičencev


Sklep ministra o določitvi višine spodbude

 

Izplačilo sredstev 19.12.2014

 

Izplačilo sredstev 18.11.2014

 

Izplačilo sredstev 4. 11. 2014

 

Izplačilo sredstev 30. 9. 2014

 

Izplačilo sredstev 1. 9. 2014

 

Pomembni datumi za vlagatelje

 

Kratka predstavitev javnega razpisa

 

Kontakt:

 

tel. 01 43 41 584

 

e-pošta: pud[@]sklad-kadri.si

 

 

Sklad je 28. 2. 2014, v Uradnem listu RS št. 15/2014, objavil Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2013/2014.

  

 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade dijaka oziroma študenta višje šole. Za pomoč pri izvedbi programa se del spodbud nameni tudi šoli, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik.

 

Izobraževalni programi srednje strokovnega izobraževanja niso predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu.

 

Vlogo na javni razpis odda šola, v kateri je dijak ali študent vpisan.


Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2014.

 

Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis, znaša 2.589.450,00 EUR.

 

 

Popolna vloga mora vsebovati:

 

1. izpolnjen, podpisan in žigosan Prijavni obrazec za šole (glej točko II razpisne dokumentacije);


2. izpolnjen, podpisan in žigosan Prijavni obrazec za delodajalce (glej točko II razpisne dokumentacije);


3. kopijo sklenjenih učnih pogodb o praktičnem usposabljanju z delom oziroma pogodb o praktičnem izobraževanju za posamezno prijavljeno osebo za šolsko oziroma študijsko leto, za katerega se uveljavlja sofinanciranje spodbude. Poleg predpisanih sestavin (žig, podpis, datum, …) mora biti iz pogodbe oz. aneksa ali napotnice razvidno, na katerega dijaka oz. študenta se nanaša, h kateremu delodajalcu je ta napoten, izobraževalni program in čas opravljanja praktičnega usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja;


4. pravilno opremljeno ovojnico (glej točko V razpisne dokumentacije).

 

 

Zavodi, ki so organizirani kot šolski centri, oddajo vlogo na ravni zavoda, in ne na ravni šole kot organizacijskih enot. Posamezna šola lahko izjemoma sama pripravi in podpiše prijavne obrazce, ki se predložijo k skupni vlogi zavoda, če k vlogi priloži pooblastilo, iz katerega je razvidno, da direktor zavoda oziroma šolskega centra pooblašča odgovorno osebo šole za pripravo le-teh.

 

 

 

Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2013/2014 delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2 Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju.

 

 

Na vrh