26.04.2018
Rok prijave: Potekel
Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist za študijsko leto 2017/18 (252. JR)

Sklad je 26. 4. 2018 na svoji spletni strani in v Uradnem listu št. 29/18 objavil javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko leto 2017/2018.

Polni naziv programa: Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020.

 

Rok prijave: 

- od objave v Uradnem listu do 18. 5. 2018 do 12. ure

 

Obdobje izvajanja projektov (upravičenosti stroškov):

- od 26. 4. 2018 do vključno 15. 9. 2018

 

Vrednost razpisa: 904.599,28 EUR

 

Namen razpisa: povezovanje visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju ter izvajanje inovativnih prožnih oblik učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj študentov. 

 

Predmet razpisa: sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 10 študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja. V okviru izbranih projektov bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja (v lokalnem/regionalnem okolju). 

 

Prijavitelji na javni razpis so visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, in sicer:

- samostojni visokošolski zavodi in

- univerze.


Posamezni prijavitelj lahko odda le eno vlogo na javni razpis

 

a) V kolikor je prijavitelj samostojni visokošolski zavod, lahko v vlogi predloži predlog do največ 3 projekte

 

b) V kolikor je prijavitelj univerza, lahko le-ta v vlogi odda število projektov za vsako svojo članico, ki je nosilka izvajanja posameznega projekta. Kvota projektov, ki jih lahko prijavi v vlogi, je določena s številom članic univerze in številom projektov na članico (3 projekti).  

 

 

V primeru, da posamezna članica univerze ne prijavi največjega možnega števila projektov, temveč manj ali nobenega, lahko z izjavo odstopi od predpisane kvote maksimalnega števila projektov oziroma izjavi, da se odpoveduje izvajanju določenega števila projektov. Univerza lahko te projekte prenese na druge članice univerze, ki bi želele v vlogi prijaviti več projektov. Posamezna članica v tem primeru lahko prijavi več kot 3 projekte, vendar največ 5

 

 

Način oddaje vloge:  

  • v fizični obliki, v enem izvodu, ter 
  • elektronsko na naslov: sipk@sklad-kadri.si. 

Vloga mora biti oddana v papirni obliki na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke. V primeru, da prijavitelj ne pošlje vloge tudi elektronsko, mora vlogo, ki jo odda v fizični obliki, priložiti tudi na podatkovnem nosilcu (CD-ROM, DVD-ROM ali USB-ključ). 

 

Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z vidno oznako: »NE ODPIRAJ – Vloga za JR ŠIPK 2016–2020 javni razpis za študijsko leto 2017/2018«. Vloge morajo biti označene s polnim nazivom in naslovom prijavitelja. Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko prijavitelji dobijo na elektronskem naslovu sipk[@]sklad-kadri.si. Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si


Vloge morajo, ne glede na način dostave (osebno ali po pošti na naslov Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana), v vložišče sklada prispeti do 18. 5. 2018 do 12. ure, sicer se bodo štele za prepozno prejete.


Datumi predstavitev javnega razpisa bodo kmalu objavljeni na tem spletnem mestu. 
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Na vrh