07.12.2018
Rok prijave: Potekel
Javni razpis »Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih«

Sklad je danes, 7. 12. 2018, v Uradnem listu RS, št. 79/2018 objavil javni razpis »Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih«.

Rok prijave: do 14. 1. 2019

 

Skupna vrednost razpisa: 600.000,00 EUR, maksimalna vrednost posameznega partnerstva: 40.000 EUR.

 

Projekti se bodo izvajali v dveh programskih regijah po naslednji delitvi:

 • KRVS: 60 odstotkov sredstev
 • KRZS: 40 odstotkov sredstev 

 

V KRVS bo izbranih največ 9 prijav, v KRZS bo izbranih največ 6 prijav (skupaj 15 prijav).

 

Vsi projektni partnerji morajo biti registrirani za opravljanje svoje dejavnosti v Republiki Sloveniji vsaj 12 mesecev pred datumom objave tega javnega razpisa in imeti sedež v isti kohezijski regiji.

 

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, sta proračunski leti 2019 in 2020. Skrajni rok za dokončanje posameznega pilotnega projekta in vseh projektnih aktivnosti je 30. 6. 2020. Minimalno obdobje trajanja izvajanja projektnih aktivnosti je najmanj 3 mesece od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.

 

Kdo se lahko prijavi: 

 • 2 krovna partnerja, ki sta registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji po Zakonu o gospodarskih družbah (ostale podrobnosti so opredeljene v razpisni dokumentaciji) in vpeljujeta projektne rešitve, 
 • opcijsko 1 dodaten, svetovalni partner, ki je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji (ostale podrobnosti so opredeljene v razpisni dokumentaciji) in ima svetovalno vlogo.

Namen in cilji javnega razpisa: 

 • v podjetjih spodbuditi ohranjanje zavzetosti, produktivnosti, učinkovitosti starejših zaposlenih ter spodbuditi podaljševanje delovnega življenja
 • prispevati k razvoju in uvedbi starejšim zaposlenim prilagojenih delovnih okolij in delovnih mest v podjetjih, 
 • zniževanje odsotnosti zaradi bolniškega staleža.

Izvedeni projekti bodo služili tudi kot primeri dobre prakse za druge organizacije.

 


Predmet razpisa:

Predmet javnega razpisa je izvedba pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev na področju starejšim zaposlenim prilagojenih delovnih okolij in delovnih mest.

 

Upravičene aktivnosti:

Sofinancirane bodo aktivnosti, ki bodo usmerjene v vpeljavo ukrepov (npr. programi, pripomočki, orodja, aktivnosti, vpeljava strokovnjaka za upravljanje starejših zaposlenih ipd.), z namenom ohranjanja zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih v podjetjih (ostale podrobnosti so opredeljene v razpisni dokumentaciji).

 

Način sofinanciranja:

V okviru javnega razpisa se bo sofinanciralo naslednje upravičene stroške:

1.) Stroški plač zaposlenih na projektu,

2.) pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov - posredni stroški v višini 40 % neposredno potrjenega stroška plač in povračil v zvezi z delom.

 

Vsak projektni partner lahko skozi celotno obdobje projekta uveljavlja samo eno od spodaj navedenih možnosti zaposlitve: 

 • 1 zaposlitev za polovični delovni čas, 
 • 2 zaposlitvi za polovični delovni čas, 
 • 1 zaposlitev za polni delovni čas.

Prijavitelj:

Partner, ki odda prijavo (prijavitelj), podpiše pogodbo o sofinanciranju projekta s skladom. Projektni partnerji podpišejo partnerski sporazum, v katerem podrobneje opredelijo pravice, obveznosti in odgovornosti projektnega partnerstva.

 

Shema pomoči:

Dodeljena sredstva za izvedbo projektov predstavljajo pomoč po pravilu »de minimis«. 

 

Kaj mora vloga vsebovati?

Formalno popolno prijavo sestavljajo: 

 • Priloga 1 Prijavnica: mora biti pravilno izpolnjena, žigosana in podpisana s strani vseh partnerjev 

ter (opcijsko): 

 • Potrdilo FURS: prijavitelj lahko zaradi hitrejše obravnave prijave za vse projektne partnerje priloži potrdilo FURS o poravnanih davkih ter prispevkih in drugih dajatvah, zapadlih do vključno zadnjega dne v mesecu pred datumom, določenim za oddajo prijav na tem javnem razpisu.

Način oddaje vloge: 

Prijavitelj odda prijavo v imenu partnerstva. Posamezno projektno partnerstvo lahko predloži le eno (1) prijavo. Prijave morajo biti oddane osebno ali po pošti na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, do 14. 1. 2019 do 23.59 ure.

 

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z vidno oznako: »NE ODPIRAJ – Prijava na JR Piloti 2018« in označene s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.

 

Vse podrobnejše informacije o razpisnih pogojih in merilih se nahajajo v razpisni dokumentaciji. Prijavitelji naj pred oddajo prijave natančno preberejo javni razpis in podrobnejša navodila o načinu oddaje. 

 

Informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko dobijo zainteresirani prijavitelji na spletnih straneh sklada (www.zavzeti.si) ter v okviru info točke ASI vsako sredo in petek med 9. in 12. uro po telefonu na številkah 01/434 10 87 in 01/434 15 59 ali na e-naslovu: asi[@]sklad-kadri.si.

 

Vsa pojasnila v zvezi z vsebino dokumentacije javnega razpisa lahko prijavitelji zahtevajo izključno po e-naslovu: asi[@]sklad-kadri.si.

 

Informativne delavnice za prijavitelje:

Na voljo bosta dve informativni delavnici za potencialne prijavitelje, na katerih bosta predstavljeni vsebina in dokumentacija javnega razpisa.

 

Delavnici bosta izvedeni v sredo, 19. 12. 2018, v Dravogradu, v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije (Koroška cesta 47) od 10. do 12. ure ter v četrtek, 20. 12. 2018, v Ljubljani, v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije (Dimičeva ulica 13) od 9.do 11.ure. Za udeležbo na delavnicah je potrebna predhodna prijava, kar lahko storite tukaj (število mest je omejeno).      Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Na vrh