30.06.2017
Rok prijave: Potekel
Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018

Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018 je namenjen štipendistom, ki so Zoisovo štipendijo pridobili še po starem Zakonu o štipendiranju (ZŠtip). Rok za oddajo vlog je za dijake 6. 9. 2017 in za študente 6. 10. 2017.

Polni naziv poziva: Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018


Objava poziva:
30. 6. 2017 na spletni strani sklada in na portalu e-Uprava


Predmet poziva:
Javni poziv je namenjen tistim štipendistom, ki so Zoisovo štipendijo pridobili po starem Zakonu o štipendiranju (ZŠtip), torej najkasneje v šolskem oziroma študijskem letu 2013/2014, in v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018 nadaljujejo izobraževanje na isti ravni ali stopnji izobraževanja in sicer:

- v istem ali višjem letniku izobraževalnega programa, za katerega jim je bila pravica do Zoisove štipendije že dodeljena,

- v istem ali višjem letniku drugega izobraževalnega programa – v primeru spremembe izobraževalnega programa.


Pogoji za nadaljnje prejemanje štipendije:
Za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije morajo štipendisti poleg izpolnjevanja splošnih pogojev izkazati še izpolnjevanje enega izmed naslednjih pogojev:

- povprečna ocena najmanj 4,10 za dijake oziroma najmanj 8,50 za študente, pri čemer se upoštevajo ocene iz šolskega oziroma študijskega leta 2016/2017;

- uvrstitev med najboljših 5 % študentov v študijskem letu 2016/2017;

- izjemni dosežek, pri čemer mora biti izjemni dosežek na posameznem področju družbenega življenja dosežen v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih (2015/2016 in 2016/2017).


Dostopnost vloge:
Vloga je od objave poziva dalje na voljo na spletni strani sklada. Mogoče jo je prevzeti tudi osebno na naslovu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vsak dan v poslovnem času. 


Način oddaje vlog:
Vlogo z dokazili štipendisti pošljejo po pošti priporočeno ali vložijo osebno na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »Zoisova štipendija - ZŠtip«.


Rok za oddajo vlog:
Rok za oddajo vlog prične teči z dnem objave tega poziva. Zadnji rok za oddajo vlog je:

-  sreda, 6. 9. 2017, za dijake in

-  petek, 6. 10. 2017, za študente


Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prejme najkasneje zadnji dan roka ali če je oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.


Dodatne informacije so na voljo: 

na spletni strani javnega sklada v poglavju Zoisove štipendije

- na e-poštnem naslovu zoisi@sklad-kadri.si, 

- v času uradnih ur vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, osebno na naslovu javnega sklada ali telefonsko na številkah 01 434 58 97 in 01 434 10 83.


OPOZORILO:
Ta poziv ni namenjen štipendistom, ki so Zoisovo štipendijo pridobili po ZŠtip-1, torej v šolskem oziroma študijskem letu 2014/2015, 2015/2016 ali 2016/2017. Ti štipendisti najdejo informacije o uveljavljanju nadaljnjega prejemanja Zoisove štipendije in vlogo tukaj.

Na vrh