31.05.2018
Rok prijave: Potekel
Financiranje projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih (257. javni razpis)

Sklad objavlja javni razpis za financiranje projektnih gostovanj slovenskih doktorjev znanosti, ki delujejo v tujini na slovenskih visokošolskih zavodih.

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo:

  • visokošolski zavodi, ki se vodijo v evidenci visokošolskih zavodov in izvajajo javno veljavne študijske programe vpisane v evidenci visokošolskih zavodov, za sofinanciranje pedagoškega gostovanja;
  • raziskovalne ali gospodarske organizacije, vpisane v register raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), za gostovanje na raziskovalnem projektu ali programu, ki je že sprejet in je financiran iz proračunskih sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske Unije, za sofinanciranje raziskovalnega gostovanja.  


Polni naziv razpisa: Javni razpis sofinanciranja gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih (257. JR).

Objava razpisa: 31. 5. 2018 na spletni strani sklada in spletni strani eUprave Republike Slovenije.

Rok prijave
: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 9. 2018.

Vrednost razpisa: do 1.224.800,00 EUR

Predmet razpisa
: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pedagoškega in/ali raziskovalnega gostovanja slovenskih strokovnjakov z doktoratom znanosti, ki že dlje časa delujejo v tujini, na slovenskih visokošolskih zavodih, za eno do dvanajstmesečno pedagoško in/ali raziskovalno gostovanje v Republiki Sloveniji.

Pedagoško in/ali raziskovalno gostovanje se mora pričeti v obdobju od 1. 1. 2018 do vključno 31. 12. 2018.

Izbran prijavitelj bo prejel sofinanciranje v višini 5.400,00 EUR mesečno za neposredne stroške gostujočega strokovnjaka za vsak dopolnjen mesec gostovanja v posameznem mesecu. V skupni odobreni znesek sofinanciranja so vključeni tudi enkratni povratni potni stroški glede na dejanske stroške, pri čemer se povrne le strošek do vrednosti cenovno najugodnejše možnosti potovanja.

Način oddaje prijav
: Prijave naj bodo predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije v zaprti kuverti s pripisom »vloga za 257. javni razpis«.Na vrh