19.12.2016
Rok prijave: Potekel
Financiranje projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih (217. JR)

Razpisna dokumentacija:


Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09, 102/12 in 108/13) 

Dodatne informacije:

Indira Džopa
ad-futura[@]sklad-kadri.si

+386 (0)1 43 41 566Uradne ure:
Ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure,
sreda tudi od 14. do 16. ure


Sklad objavlja javni razpis katerega namen je spodbujati povezovanje slovenskih doktorjev znanosti, ki delujejo v tujini in njihovih matičnih organizacij, s slovenskimi visokošolskimi zavodi.

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo:

  • visokošolski zavodi, ki se vodijo v evidenci visokošolskih zavodov in izvajajo javno veljavne študijske programe vpisane v evidenci visokošolskih zavodov za sofinanciranje pedagoškega sodelovanja;
  • raziskovalne ali gospodarske organizacije, vpisane v register raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, za sodelovanje na raziskovalnem projektu ali programu, ki je že sprejet in je ali bo financiran iz proračunskih sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske Unije, za sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja.  

Polni naziv razpisa: Javni razpis financiranja projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih – pilotni projekt (217. JR)

Objava razpisa: 16. 12. 2016 v Uradnem listu RS in na spletni strani sklada.

Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 15. 3. 2017.

Vrednost razpisa: do 1.494.800,00 EUR

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je financiranje pedagoškega in/ali raziskovalnega sodelovanja slovenskih strokovnjakov z doktoratom znanosti, ki že dlje časa delujejo v tujini, na slovenskih visokošolskih zavodih, za en do dvanajstmesečno pedagoško in/ali raziskovalno sodelovanje v Republiki Sloveniji.

Pedagoško in /ali raziskovalno sodelovanje se mora pričeti v obdobju od 1. 1. 2017 do vključno 31. 10. 2017.

Izbran prijavitelj bo prejel sofinanciranje v (bruto) višini:

  • 5.400,00 EUR (bruto) mesečno za neposredne stroške gostujočega strokovnjaka za vsak dopolnjen mesec sodelovanja v posameznem mesecu. Med upravičene neposredne stroške se šteje stroške plačila za opravljeno delo z dodatki;
  • enkratnih povratnih potnih stroškov za prihod na gostovanje glede na dejanske stroške, pri čemer se povrne le strošek do vrednosti cenovno najugodnejše možnosti potovanja.

Način oddaje prijav: Prijave naj bodo predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v zaprti kuverti s pripisom »za 217. javni razpis«.
Pogosta vprašanja Prikaži vse / Skrij vse

fold faq Ali lahko prijavitelj prijavi gostujočega strokovnjaka, ki je bil v preteklosti že zaposlen oziroma je že sodeloval z njimi?

Namen razpisa je privabiti na gostovanjaslovenske strokovnjake, ki v Sloveniji še ne delujejo oziroma že dlje časa delujejo v tujini in so bili po pridobljenem doktoratu znanosti do dne prijave na ta razpis vsaj 12 mesecev zaposleni v tujini, in sicer na visokošolski ustanovi oziroma v raziskovalnem inštitutu. Če lahko prijavitelj izkaže izpolnjevanje tega namena, potem pretekla sodelovanja s strokovnjakom niso ovira.

fold faq Kako določiti cenovno najugodnejšo možnost potovanja?

Ob upoštevanju zakonodaje, ki ureja področje javnih naročil oziroma po merilu najugodnejše ponudbe ali po merilu najnižje cene. (npr. 3 ponudbe, ekonomski razred in podobno).

fold faq Ali mora v času gostovanja gostujoči strokovnjak dejansko živeti v Sloveniji?

Glede na to, da se razpis nanaša na gostujočega znanstvenika, se pričakuje, da gostuje v Sloveniji in tukaj tudi biva za čas gostovanja. Gre namreč za financiranje pedagoškega in / ali raziskovalnega gostovanja slovenskih strokovnjakov na slovenskih visokošolskih zavodih in kritje njihovih stroškov v zvezi s tem gostovanjem.

fold faq Kaj se zgodi, če prijavitelj ne porabi dodeljenih sredstev v celoti?

Prijavitelj mora v roku enega meseca po zaključku pedagoškega in/ali raziskovalnega sodelovanja predložiti vsebinsko in finančno poročilo o opravljenem delu in (namensko) porabljenih sredstvih. Če vseh dodeljenih sredstev prijavitelj ne porabi v celoti oziroma nenamensko porabi, mora sredstva v sorazmerni višini vrniti. Sklad lahko kadarkoli po pregledu poročila zahteva tudi dokazila o porabi sredstev (plačilne liste, račune etc).

fold faq Ali se lahko na razpis prijavijo tudi visokošolski zavodi za namen raziskovanja in ne le za pedagoško gostovanje in ali se lahko prijavijo za oboje hkrati?

Visokošolski zavodi se lahko prijavijo za pedagoško in/ali za raziskovalno sodelovanje, če so vpisani v register raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost.

fold faq Ali se lahko na razpis prijavijo tudi gospodarske družbe?

Na razpis se lahko prijavijo tudi gospodarske družbe, če so vpisane v register raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS, za sodelovanje na raziskovalnem projektu ali programu, ki je že sprejet in je ali bo financiran iz proračunskih sredstev RS ali sredstev EU.

fold faq Kateri so upravičeni stroški, če gostujoči profesor deluje na podlagi pogodbe o zaposlitvi?

Upravičeni stroški so v primeru zaposlitve na podlagi pogodbe o zaposlitvi stroški plačila za opravljeno delo (plača) z dodatki  (potni stroški, prehrana ipd).

fold faq Ali mora prijavitelj v postopku prijave predložiti tudi dogovor o sodelovanju z gostujočo institucijo, ker v dokumentaciji ob prijavi ni izrecno zahtevano?

V postopku prijave dogovor ni zahtevan, vendar bo sklad od prijavitelja dogovor o sodelovanju zahteval pred podpisom pogodbe. Iz dogovora morajo biti razvidne predvsem konkretne oblike sodelovanja (tudi številka raziskovalnega projekta ali programa), načrt dela in pričakovani rezultati dela.

fold faq Ali je lahko gostujoči strokovnjak v času gostovanja v RS istočasno zaposlen tudi v tujini?

Zaposlitev v dveh državah hkrati ni skladna z obstoječo zakonodajo. Lahko je v eni državi zaposlen, medtem ko v drugi državi (Sloveniji) deluje na podlagi pogodbenega (projektnega) dela.

fold faq Ali mora biti gostujoči strokovnjak v času financiranja pri gostujoči instituciji v RS zaposlen, ali lahko gostuje na podlagi pogodbe o delu oziroma avtorske pogodbe?

Gostujoči strokovnjak je lahko pri gostujoči instituciji v RS v času gostovanja bodisi zaposlen, lahko pa gostuje tudi na podlagi pogodbe o delu oziroma avtorske pogodbe.

Na vrh