26.09.2014
Rok prijave: Potekel
Enotne regijske štipendijske sheme 2014/15 (183. javni razpis)

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3. »Štipendijske sheme«.

 

Posredniško telo je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Organ upravljanja kohezijske politike je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko.

 

 

Razpisna dokumentacija

Kontakt

Dušan Mikuž

kadrovske.ess[@]sklad-kadri.si

01/434 10 99

 

 

 

 

Javni sklad je v Uradnem listu št. 69/2014 dne 26. 9. 2014 objavil Javni razpis za sofinanciranje izvajanja regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2014/2015. Višina sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015 znaša 1.000.000,00 EUR.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kadrovskih štipendij v okviru regijskih štipendijskih shem, ki jih izvajajo regionalne razvojne agencije oziroma druge pravne osebe, ki so del regijske razvojne mreže in delujejo na podlagi ZSRR-2 za šolsko/študijsko leto 2014/2015.

S sofinanciranjem kadrovskih štipendij se podpira partnerstvo med delodajalci, RRA in državo ter zagotavlja ustrezne kvalificirane kadre po regijah za prenos novih znanj in tehnologij v smeri pospešitve razvoja produktov in storitev.

 

Namen javnega razpisa:

  • usklajevanje ponudbe in potreb po kadrih v posamezni regiji; 
  • dvig ravni izobrazbene strukture;
  • zniževanje strukturne brezposelnosti; 
  • vračanje oz. ohranjanje izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regiji;
  • spodbujanje kadrovskega štipendiranja podjetij v regiji in načrtovanja razvoja kadrov skladno s potrebami trga dela.

 

Cilj javnega razpisa je vključiti 250 delodajalcev ter 450 štipendistov.

 

Upravičeni stroški:

  • kadrovska štipendija, ki znaša 50 % dodeljene kadrovske štipendije brez dodatkov s strani delodajalca, največ do 30 % višine minimalne plače,
  • standardni strošek (SSE) v višini 21,19 EUR za eno sofinancirano kadrovsko štipendijo na mesec ter strošek priprave za obdobje od 1. 1. 2014 do 31 .8. 2014 v višini šestkratnika SSE, ter
  • informiranje in obveščanje javnosti.

 

Rok prijave je: 3. oktober 2014

 

Vloga mora biti oddana na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

 

Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – prijava na Javni razpis za sofinanciranje izvajanja regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2014/2015«.

 

 

 

  

 

 

 

Na vrh