09.09.2011
Rok prijave: Potekel
Enotne regijske štipendijske sheme 2011/2012 (118. JR)

Razpisna dokumentacija

<typolist>

Javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/2011 dne 9. septembra 2011

Razpisna dokumentacija

Priloga 1 – obrazci za prijavo

</typolist>

 

<typolist>

Finančni načrt

</typolist>

 

<typolist>

Vprašanja in odgovori

</typolist>

 

<typolist>

Lista izbranih upravičencev

</typolist>

Javni sklad Republike Slovenija za razvoj kadrov in štipendije je v Uradnem listu št. 71/2011 dne 9. 9. 2011 objavil Javni razpis za za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2011/2012.

Višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa za obdobje od 1. 3. 2011 do 31. 12. 2015 znaša 5.000.000,00 EUR.

 

Rok prijave je 23. september 2011.

 

Predmet razpisa je posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih podeljujejo nosilci enotnih regijskih štipendijskih shem ali samoupravne lokalne skupnosti od šolskega/študijskega leta 2011/2012 do zaključka izobraževanja na isti stopnji, vendar najdlje do konca šolskega/študijskega leta 2014/2015.

 

Na osnovi izbranega programa bo upravičenec izvedel postopek dodeljevanja kadrovskih štipendij dijakom ter študentom za izobraževanje na posamezni ravni javno veljavnega izobraževalnega programa od šolskega/študijskega leta 2011/2012 do zaključka tega izobraževanja.

 

Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem, ki temeljijo na partnerstvu med delodajalci, upravičenci in državo.

 

Gre za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij z namenom:

  • usklajevanja razmerja med ponudbo in potrebami po kadrih v posamezni regiji;
  • dviga ravni izobrazbene strukture;
  • znižanja strukturne brezposelnosti;
  • vračanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo oziroma ohranjanje izšolanih kadrov v regiji;
  • spodbujanja razvoja kadrovskega štipendiranja podjetij v regiji in načrtovanje razvoja kadrov skladno s potrebami trga dela.

 

Upravičeni stroški

 

Upravičen strošek za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij je kadrovska štipendija. Višina posrednega sofinanciranja znaša 50 % dodeljene kadrovske štipendije brez dodatkov s strani delodajalca, vendar največ v višini 30 % minimalne plače, pri čemer sofinancirana kadrovska štipendija ne sme biti nižja, kot je določena v ZŠtip.

 

Upravičen strošek za izvajanje dejavnosti je določen s standardnim obsegom stroška na enoto in znaša 20,78 EUR na izplačano mesečno štipendijo oz. za obdobje od 1. 3. 2011 do 31 .8. 2011 na sklenjeno pogodbo o štipendiranju. Prav tako je upravičen strošek za izvajanje dejavnosti strošek informiranja in obveščanja javnosti.

 

Oddaja vloge

 

Vloga mora biti oddana na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

 

Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – prijava na Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2011/2012«.

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3. »Štipendijske sheme«. Posredniško telo je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Organ upravljanja kohezijske politike je Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

 

Več informacij

 

Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo povezano s pripravo vloge mora vlagatelj zaprositi najkasneje 6 dni pred potekom roka za oddajo vlog. Vprašanja lahko vlagatelj pošlje na elektronski naslov kadrovske.ess[@]sklad-kadri.si oz. po telefonu 01/434 10 99. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani Sklada, najkasneje v petih dneh.

 

 

Na vrh