09.06.2010
Rok prijave: Potekel
Dodatni javni razpis za praktično usposabljanje z delom (90. JR)

Sklad je 11. junija 2010 objavil dodatni javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2009/2010 (dodatni JR PUD 2009/2010). Rok za oddajo vloge je do vključno sobote 26. junija 2010.

 

 

 

Namen razpisa je spodbujanje vključevanja delodajalcev v izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev poklicne, strokovne ali višje strokovne izobrazbe.

 

Predmet razpisa je sofinanciranje nastalih stroškov plače mentorja in nagrade vajenca, dijaka oziroma višješolskega študenta, ki so v letu 2009/2010 vpisani v zaključni letnik izobraževanja.

 

Pogoji za prijavo so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji (točka 1).

 

Popolna vloga mora vsebovati:

  • izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec;
  • izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o izpolnjevanju pogojev;
  • kopijo sklenjene pogodbe o praktičnem usposabljanju z delom za posamezno prijavljeno osebo. Če iz pogodbe ni poimensko razvidna prijavljena oseba, mora vlagatelj predložiti tudi aneks k pogodbi ali napotnico šole.

 

OPOZORILO: Vloga (ali dopolnitev vloge) mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – vloga (ali dopolnitev vloge) na DODATNI Javni razpis –PUD 2009/2010.« Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila na pošto s priporočeno pošiljko oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog.

 

V vlogi vlagatelj ne sme prijaviti oseb, za katere je že prejel odobreno spodbudo iz 83. Javnega razpisa. Sklad bo dosledno preverjal prijavljene osebe.

 

Vlagatelji, s katerimi bo na podlagi tega javnega razpisa sklenjena pogodba, bodo morali najkasneje do 20. septembra 2010 posredovati zahtevek za sofinanciranje in potrdilo izobraževalne inštitucije o opravljenem praktičnem usposabljanju za prijavljene osebe.

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Natašo Kunčič (01/434-15-52, natasa.kuncic@sklad-kadri.si) v času uradnih ur, od ponedeljka do petka od 9 ure do 12 ure, v sredo tudi od 14 do 16 ure.

 

 

 

Na vrh