Razpis

21.06.2013
Rok prijave: Potekel
4. Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« - 4. JP UIZ (154. JP)

Dokumenti za poročanje

 

 

Navodila za poročanje

 

Oznaka vrat 4. JP UIZ

 

ISS uporabniška navodila za zunanji portal

 

Dokumentacija javnega povabila

 

Javno povabilo

 

Sprememba javnega povabila

 

Navodila za ponudnike

 

Vzorec pogodbe

 

Prijava

 

 

Prijavni obrazec

 

 

(za uporabo obrazca potrebujete program Adobe reader, ki ga lahko brezplačno naložite preko te povezave)

 

Povezani dokumenti

 

 

Razvid izvajalcev javno veljavnih programov

 

Uredba komisije (ES) št. 800/2008

Klasifikacija ISCED

 

Velikost podjetja po Uredbi komisije (ES) št. 800/2008

 

Opisi javno veljavnih programov

 

 

UŽU - Moje delovno mesto

UŽU - Most do izobrazbe

 

Kontakt

 

e-pošta: uiz[@]sklad-kadri.si

Sklad je 21. 6. 2013 objavil 4. Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«. Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 1.437.888,45 EUR. Ponudbe ponudniki brez posrednikov vložijo od 1.7.2013 do razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 31. 10. 2013. Ponudbe, ki bodo vložene pred rokom za oddajo ponudb bodo zavržene.

 

 

Namen javnega povabila je spodbujanje usposabljanja zaposlenih. Z javnim povabilom želimo spodbujati delodajalce, da prednostno vlagajo v pridobivanje novih znanj in kompetenc zaposlenih in tako v skladu s potrebami na trgu dela prispevajo k odpravi strukturnih neskladij, izboljšanju usposobljenosti zaposlenih ter povečanju njihove mobilnosti in zaposljivosti.

 

S tem javnim povabilom vabimo delodajalce k oddaji ponudb za izvedbo projektov usposabljanja za njihove zaposlene. Projekti lahko vključujejo v okviru sklopa A in B, splošna in/ali posebna usposabljanja (sklop A in B)  ter javno veljavne programe (sklop C).

 

Ponudbe ponudniki brez posrednikov vložijo od 1. 7. 2013 do razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 31. 10. 2013. Ponudbe, ki bodo poslane na sklad po tem roku, bodo vrnjene ponudnikom. Ponudbe, ki bodo vložene pred rokom, ali po roku za oddajo ponudb, bodo zavržene.

 

Izvedba sofinanciranih usposabljanj po tem javnem povabilu je časovno omejena.

 

Usposabljanja sklopa A in B se morajo začeti izvajati v obdobju od podpisa pogodbe do najkasneje 60 dni po podpisu pogodbe in morajo biti izvedena in plačana s strani izbranih ponudnikov najkasneje do 30. 4. 2014.

 

Usposabljanja sklopa C se morajo začeti izvajati po 1. 9. 2013 oziroma najkasneje v 60 dneh po podpisu pogodbe, če je pogodba podpisana po 1. 9. 2013 in morajo biti izvedena in plačana s strani izbranih ponudnikov najkasneje do 30. 6. 2014.

 

Strošek DDV ni upravičen strošek in ga nosi ponudnik sam. Strošek DDV ne sme pomeniti deleža zasebnih virov ponudnika za upravičene stroške projekta. Prav tako sta v okviru tega javnega povabila neupravičena tudi stroška usposabljanja za varstvo pri delu in požarno varnost, ki ga morajo zaposleni opraviti zaradi zakonskih določil in individualna usposabljanja (npr. coaching, individualna managerska usposabljanja). Med neupravičene stroške po tem javnem povabilu sodijo še stroški formalnih izobraževanj (razen usposabljanj v okviru sklopa C), stroški usposabljanj s področja vseživljenjske karierne orientacije, potni stroški vezani na usposabljanja, stroški prehrane in stroški gradiv za usposabljanja ter stroški e-usposabljanj, kar vključuje tudi delna e-usposabljanja, kot npr. blended learning.

 

Javna sredstva, ki so na voljo za sofinanciranje izbranih projektov v okviru 4. javnega povabila za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«, skupaj znašajo 1.437.888,45  EUR.

 

Dodatne informacije o razpisu so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro.

 

Vir sofinanciranja:

 

Predmet javnega povabila je sofinanciranje upravičenih stroškov splošnih in posebnih usposabljanj zaposlenih, ter stroški usposabljanj po javno veljavnih programih.. Javno povabilo se izvaja v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« Operativnega programa razvoja človeških virov Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2 prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.