15.10.2018
Študentski inovativni projekti za družbeno korist: vabljeni na delavnice za prijavo na javni razpis!

V oktobru in novembru 2018 bodo izvedene delavnice za prijavo na javni razpis »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020«, prvo odpiranje.

Predstavniki sklada bodo predstavili javni razpis, razpisno dokumentacijo in odgovarjali na vprašanja, vezana na zagate in težave pri prijavi. Delavnice bodo izvedene v Mariboru, Ljubljani, Novem mestu in Kopru.

 

Vse zainteresirane visokošolske zavode, organizacije z negospodarskega in neprofitnega področja, študente, visokošolske učitelje in ostale zainteresirane osebe vabimo, da se udeležijo delavnic, ki bodo izvedene:

 

 

Datum in ura delavnic

Kraj

Maribor

22. 10. 2018 od 10.30 do 13.30

Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, Velika dvorana (Rektorat Univerze v Mariboru)

Ljubljana

23. 10. 2018 od 10. do 13. ure

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, I. nadstropje, Velika sejna soba, Dunajska cesta 20, Ljubljana

Novo mesto

12. 11. 2018 od 9. do 11. ure

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Predavalnica 3 (prizidek), Sevno 13, Novo mesto

Koper

14. 11. 2018 od 10. do 13. ure

Univerza na Primorskem, Rektorat Univerze na Primorskem, Titov trg 4, Koper

 

 

Prosimo, da se vsi zainteresirani preko elektronske prijave prijavijo najkasneje en dan pred izvedbo delavnic.

 

Za morebitna vprašanja smo dosegljivi na: sipk[@]sklad-kadri.si in 01 43 45 877

 

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  

Na vrh