Novica

20.04.2018
Najava javnega razpisa: Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist za študijsko leto 2017/2018

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije bo predvidoma še v aprilu 2018 objavil javni razpis »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem–Študentski in inovativni projekti za družbeno korist za študijsko leto 2017/2018«.

Predmet javnega razpisa

 

Predmet sofinanciranja bodo projekti, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 10 študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja. V okviru projektov bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja. V projekt bodo vključeni študenti različnih študijskih stopenj in smeri, kar bo prispevalo k mreženju študentov različnih disciplin in strok ter strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja.

 

Prijavitelji

 

Na javni razpis se bodo lahko prijavili visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, ki se vodijo v Evidenčnem in analitskem informacijskem sistemu visokega šolstva v Republiki Sloveniji (eVŠ).

 

Posamezni prijavitelj lahko odda le eno vlogo na javni razpis. V kolikor je prijavitelj samostojni visokošolski zavod, lahko v vlogi predloži predlog za največ 3 projekte.

 

Za posamezno univerzo je kvota projektov, ki jih lahko prijavi v vlogi, določena s številom članic univerze in največjim številom projektov – 3 projekti. V primeru, da posamezna članica univerze ne prijavi največjega možnega števila projektov, se lahko z izjavo odpove določenemu številu projektov. Univerza lahko te projekte prenese na druge članice univerze. Univerza lahko za posamezno članico prijavi več kot 3 projekte, vendar največ 5.

 

Posamezen projekt bo:

  • moral vključevati sodelovanje organizacije z negospodarskega ali neprofitnega področja,
  • trajal tri mesece, z zaključkom do vključno 15. 9. 2018,
  • vanj se bo(do) lahko dodatno vključila(le) organizacija(e) z družbenega ali gospodarskega področja, ki bo(do) na inovativen način pristopila(le) k reševanju izpostavljenega problema z namenom družbenega razvoja.

 

Upravičeni stroški javnega razpisa

 

Financiranje bo potekalo na osnovi standardne lestvice stroškov na enoto, skladno s pravili Evropske kohezijske politike ter Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 20142020, in sicer:

  • standardni strošek na enoto za vodenje in koordiniranje projekta pedagoškega mentorja na visokošolskem zavodu (enota je urna postavka);
  • standardni strošek na enoto za podporno strokovno osebje za sodelovanje pri  projektu na visokošolskem zavodu (enota je urna postavka);
  • standardni strošek na enoto za strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja pri Partnerju(jih) 1 in 2 (enota je urna postavka);
  • standardni strošek na enoto za denarno spodbudo študentu (enota je urna postavka).

 

Dodatne informacije

 

Več informacij bo objavljenih po objavi javnega razpisa na spletni strani sklada (www.sklad-kadri.si) in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (www.mizs.gov.si). Za vse potencialne prijavitelje in vključene v projekte bo sklad izvedel predstavitvene delavnice – točni datumi delavnic bodo objavljeni po objavi javnega razpisa na spletni strani, kjer bo objavljen javni razpis.

 

 

 

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.