18.05.2018
Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih (255. JR)

Sklad je 18. 5. 2018 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 33/18 objavil Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih (255. JR)

 

Rok za oddajo vlog: od 25. 5. 2018 do porabe sredstev, vendar najdlje do 5. 9. 2018 (zadnji rok za oddajo vlog)

 

Če je vloga oddana 25. 5. 2018 pred 9. uro, se zaradi možnosti oddaje ponudbe na vseh navedenih mestih upošteva kot ura in minuta prispetja 25. 5. 2018 ob 9. uri. Zadnje odpiranje je predvideno 6. 9. 2018. V primeru porabe vseh razpisanih sredstev pred skrajnim rokom za oddajo vlog, bo zaključek javnega razpisa objavljen na spletni strani sklada.

 

Obdobje upravičenosti stroškov: od 1. 9. 2017 do vključno 31. 8. 2018

 

Vrednost razpisa: skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ 2.047.151,61 EUR

 

Najvišja skupna višina sredstev, ki jih lahko pridobi posamezni prijavitelj za posamezno vlogo ali več vlog skupaj, je do največ 813,33 EUR (z upoštevano akontacijo dohodnine).

 

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih posamezniki, zaposleni v Republiki Sloveniji, potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.


Cilji javnega razpisa so:

  • spodbujanje vseživljenjskega učenja zaposlenih;
  • ozaveščanje zaposlenih posameznikov o pomenu vlaganja v osebni in karierni razvoj z namenom večanja njihove konkurenčne prednosti na trgu dela;
  • zviševanje usposobljenosti zaposlenih posameznikov z namenom ohranjanja zaposlitev in preprečevanja prehoda neustrezno usposobljenih ali presežnih delavcev v brezposelnost;
  • izboljšati motiviranost in prilagodljivost zaposlenih posameznikov (z dvigom splošnih in generičnih kompetenc zaposlenih);
  • povečanje mobilnosti na trgu dela in zaposlitvenih možnosti zaposlenih posameznikov (tudi razvoj novih kariernih možnosti)

Predmet razpisa: sofinanciranje stroškov neformalnega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih oseb.   


Do sofinanciranja so upravičena neformalna izobraževanja in usposabljanja (ta se lahko izvajajo v Republiki Sloveniji in/ali drugih državah znotraj EU), kot na primer:

  • usposabljanja za znanja, katera so v veliki meri prenosljiva tudi na druga podjetja ali delovna področja in ga zaposleni ne uporablja samo ali v pretežni meri na svojem trenutnem ali prihodnjem delovnem mestu v podjetju (npr. računalniška znanja, znanja jezikov, komunikacija, mediacija ...) in se zaključijo s potrdilom o udeležbi oz. z dokazilom o zaključenem usposabljanju;
  • usposabljanja, ki omogočajo posodobitev že obstoječih znanj, kvalifikacij ali nadgradnjo za potrebe opravljanja poklica in se zaključijo z dokazilom o zaključenem usposabljanju (npr. usposabljanja za pridobitev dodatnih kvalifikacij, priprave na postopke ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, priprave na postopke ugotavljanja in potrjevanja temeljnih poklicnih kvalifikacij in/ali preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije ali temeljnih poklicnih kvalifikacij, usposabljanja za pridobitev poklicno specifičnih znanj, kompetenc, pridobitev licenc za opravljanje poklica). 

Prijavitelji na javni razpis so:

  • posamezniki, ki so v rednem delovnem razmerju v Republiki Sloveniji;
  • samostojni podjetniki pod pogojem, da niso v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu;
  • posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi.

 

Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis vloži več posameznih vlog. Za vsak program izobraževanja oziroma usposabljanja mora oddati ločeno vlogo.   

 

  

Način oddaje vloge: 


Vloga mora biti, ne glede na način oddaje, oddana v zaprti pisemski ovojnici (v nadaljnjem besedilu: ovojnica), označeni s polnim imenom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – Vloga za sofinanciranje programov NIUZ«. Vlogo je potrebno na naslov Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana


Vlogo lahko prijavitelji oddajo osebno v glavni pisarni sklada v času uradnih ur (v ponedeljek, sredo ali petek od 9. do 12. ure, v sredo tudi od 14. do 16. ure), z navadno poštno pošiljko (za dan prejema vloge se šteje dan, ko sklad prejme vlogo) ali s priporočeno poštno pošiljko (iz ovojnice mora biti razviden datum, ura in minuta oddaje, za dan prejema pa se šteje dan oddaje na pošto). 


Rok za oddajo vlog je od 25. 5. 2018 do porabe sredstev, vendar najdlje do 5. 9. 2018 (zadnji rok za oddajo vlog). Vloge, ki bodo oddane pred rokom in po roku oddaje, bodo s sklepom zavržene. V primeru, da bodo sredstva porabljena prej, bo javni razpis zaprt z dnem porabe sredstev.
Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Na vrh