01.10.2018
Javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020 (261. javni razpis)

Sklad je 1. 10. 2018 na svoji spletni strani objavil javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020. Javni razpis je bil objavljen tudi 28. 9. 2018, v Uradnem listu št. 64/18, popravek javnega razpisa pa 5. 10. 2018 v Uradnem listu št. 65/18 in 20. 9. 2019 v Uradnem listu št. 57/2019.

Polni naziv programa: Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020.

Rok prijave:

  • prvo odpiranje (študijsko leto 2018/2019) od 1. 10. 2018 do 7. 12. 2018 do 13.30;
  • drugo odpiranje (študijsko leto 2019/2020) od 1. 10. 2019 do 6. 12. 2019 do 13.30.

 
Obdobje izvajanja projektov (upravičenosti stroškov):

  • prvo odpiranje (študijsko leto 2018/2019) od 1. 10. 2018 do 31. 7. 2019;
  • drugo odpiranje (študijsko leto 2019/2020) od 1. 10. 2019 do 31. 7. 2020.


Skupna vrednost razpisa: do največ 3.914.131,50 EUR
Prvo odpiranje (2019):  do največ 1.948.367,68 EUR
Drugo odpiranje (2020): do največ 1.965.763,82 EUR

Namen razpisa: povezovanje visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju ter izvajanje inovativnih prožnih oblik učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj študentov.  

Predmet razpisa: sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 10 študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja. V okviru izbranih projektov bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja (v lokalnem/regionalnem okolju).  

Prijavitelji na javni razpis so visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji in sicer:
- samostojni visokošolski zavodi in
- univerze.

Posamezni prijavitelj lahko odda le eno vlogo na javni razpis.
a) V kolikor je prijavitelj samostojni visokošolski zavod, lahko v vlogi predloži predlog do največ 3 projekte.
b) V kolikor je prijavitelj univerza, lahko le-ta v vlogi odda število projektov za vsako svojo članico, ki je nosilka izvajanja posameznega projekta. Kvota projektov, ki jih lahko prijavi v vlogi, je določena s številom članic univerze in številom projektov na članico (3 projekti).  

V primeru, da posamezna članica univerze ne prijavi največjega možnega števila projektov, temveč manj ali nobenega, lahko s pisno izjavo odstopi od predpisane kvote maksimalnega števila projektov oziroma pisno izjavi, da se odpoveduje izvajanju določenega števila projektov. Univerza lahko te projekte prenese na druge članice univerze, ki bi želele v vlogi prijaviti več projektov. Posamezna članica v tem primeru lahko prijavi več kot 3 projekte, vendar največ 5.

Način oddaje vloge:  


Vloga mora biti oddana v papirni obliki na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke. V primeru, da prijavitelj ne pošlje vloge tudi elektronsko, mora celotno vlogo, ki jo odda v fizični obliki, priložiti tudi na podatkovnem nosilcu (CD-ROM, DVD-ROM ali USB-ključ).  

 
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z vidno oznako: »NE ODPIRAJ – Vloga za JR ŠIPK 2016–2020  za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020«. Vloge naj bodo označene s polnim nazivom in naslovom prijavitelja. Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko prijavitelji dobijo na elektronskem naslovu sipk[@]sklad-kadri.si. Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si.  

Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) v vložišče sklada prispeti:

  • do 7. 12. 2018 do 13.30 za prvo odpiranje (študijsko leto 2018/2019),
  • do 6. 12. 2019 do 13.30 za drugo odpiranje (študijsko leto 2019/2020),

sicer se bodo štele za prepozno prejete.

Datumi predstavitev javnega razpisa bodo objavljeni na tem spletnem mestu. 
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.Na vrh