Novica

28.09.2018
Javni razpis - Po kreativni poti do znanja 2017–2020 - 3. odpiranje

Sklad je 1. decembra 2017 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 68/2017 objavil Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017–2020 in ga naknadno v enem delu popravil ter objavil na spletu in v Uradnem listu št. 72/2017, dne 15. 12. 2017, v Uradnem listu št. 64/2018, dne 28. 9. 2018 in v Uradnem listu št. 57/2019, dne 20. 9. 2019.

Polni naziv razpisa: Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 20172020 (243. javni razpis)


Rok za oddajo vlog: 

  • 15. 1. 2018 za prvo odpiranje - ZAKLJUČENO;
  • 23. 11. 2018 za drugo odpiranje - ZAKLJUČENO;
  • 22. 11. 2019 za tretje odpiranje - V IZVAJANJU

Vrednost razpisa: 7.298.199,90 EUR, in sicer:

  • za leto 2018 v vrednosti 3.260.109,60 EUR,
  • za leto 2019 v vrednosti 2.259.848,70 EUR, 
  • za leto 2020 v vrednosti 1.778.241,60 EUR.

Namen razpisa: spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom bodo mladi pridobili konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem. 


Predmet sofinanciranja: so projekti, ki se bodo izvajali v skupinah od 4 do 8 študentov pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja (dejavnost 1) in medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks strokovnih delavcev, tako pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov kot delovnih mentorjev iz (ne)gospodarstva (dejavnost 2). 

Vsak projekt mora vključevati sodelovanje izključno ene gospodarske družbe oz. samostojnega podjetnika posameznika (prvi partner). V  projekt se lahko dodatno vključi izključno ena organizacija iz gospodarskega ali družbenega področja, ki na inovativen način pristopi k reševanju izpostavljenega problema z namenom družbenega razvoja.

 

Projekt lahko traja najmanj 3 in največ 5 mesecev.

 

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov po tem javnem razpisu je od  dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 31. 8. 2018  za prvo odpiranje, od 1. 10. 2018 do vključno 31. 7. 2019 za drugo odpiranje in od 1. 10. 2019 do vključno 31. 7. 2020 za tretje odpiranje. 


Prijavitelj: Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji (univerza ali samostojni visokošolski zavod), ki se na dan roka za oddajo vloge za posamezno odpiranje vodijo v Evidenčnem in analitskem informacijskem sistemu visokega šolstva v Republiki Sloveniji, izvajajo javno veljavne študijske programe ter imajo vpisane študente v vsakem študijskem letu, ki ustreza posameznemu odpiranju vlog po tem javnem razpisu, torej v študijskem letu 2017/2018 za prvo odpiranje, v študijskem letu 2018/2019 za drugo odpiranje ter v študijskem letu 2019/2020 za tretje odpiranje.

Posamezni prijavitelj lahko odda le eno vlogo na posamezno odpiranje, s katero predloži:

  • za študijsko leto 2017/2018 največ 5 projektov (prvo odpiranje),
  • za študijsko leto 2018/2019 največ 3 projekte (drugo odpiranje),
  • za študijsko leto 2019/2020 največ 3 projekte (tretje odpiranje). 

V kolikor je prijavitelj univerza, lahko le-ta v svoji vlogi odda število projektov iz prejšnjega odstavka za vsako svojo članico, ki je nosilka izvajanja posameznega projekta.


Za posamezno univerzo je kvota projektov, ki jih lahko prijavi v vlogi, določena s številom članic univerze in največjim številom projektov, ki jih določa javni razpis za posamezno odpiranje. V primeru, da posamezna članica univerze ne prijavi največjega možnega števila projektov lahko z izjavo odstopi od predpisane kvote maksimalnega števila projektov oziroma izjavi, da se odpoveduje izvajanju določenega števila projektov.

Univerza lahko te projekte prenese na druge članice univerze, ki bi želele v vlogi prijaviti več projektov, vendar skupno število prijavljenih projektov na posamezni članici ne sme  presegati 5 projektov.


Način oddaje vloge:

Vloga mora biti oddana v papirni obliki na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke. V primeru, da prijavitelj ne pošlje vloge tudi elektronsko, mora vlogo, ki jo odda v fizični obliki, priložiti tudi na podatkovnem nosilcu (CD-ROM, DVD-ROM ali USB-ključ).

 
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z vidno oznako: »NE ODPIRAJ – Vloga za JR PKP 2017-2020, 3. odpiranje«. Vloge morajo biti označene s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.


Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko prijavitelji dobijo na elektronskem naslovu pkp[@]sklad-kadri.si. Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si

Vloge morajo, ne glede na način dostave (osebno ali po pošti), v vložišče sklada prispeti do 22. 11. 2019 do 13.30. ure, sicer se bodo štele za prepozno prejete.


Datumi predstavitvenih delavnic javnega razpisa bodo objavljeni na tem spletnem mestu. 

 

Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada