24.04.2014
5. Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« - 5. JP UIZ (175. JP)

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) je 24. 4. 2014 na svoji spletni strani objavil 5. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«. Višina razpoložljivih sredstev je 1.246.641,52 EUR.

 

 Namen
javnega povabila: spodbujanje usposabljanja zaposlenih.

Rok za oddajo ponudb: od 5. 5. 2014 do porabe razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do 31. 10. 2014. Ponudbe, ki bodo vložene pred rokom za oddajo ponudb, bodo zavržene.

Višina razpisanih sredstev: 1.246.641,52 EUR


Ponudniki so delodajalci, ki so subjekti zasebnega prava in so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma opravljajo dejavnost kot samostojni podjetniki ali so zadruge, ustanovljene skladno z Zakonom o zadrugah.

Ciljna skupina so zaposleni pri ponudniku, ki so:
-    starejši od 50 let
-    ženske z največ dokončano osnovno šolo
-    invalidi

Omejitve sofinanciranja: največ 700 EUR po osebi (1.500 EUR/osebo za javno veljavne programe)

Velikost delodajalca

Najvišji znesek  sofinanciranja v EUR

Veliko podjetje

30.000,00

Srednje podjetje

20.000,00

Malo podjetje

      10.000,00

Mikro podjetje

4.000,00


Dodatne informacije o razpisu so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro.


Več informacij o javnem povabilu.

 

Vir sofinanciranja:
Predmet javnega povabila je sofinanciranje upravičenih stroškov splošnih in posebnih usposabljanj zaposlenih, ter stroški usposabljanj po javno veljavnih programih. Javno povabilo se izvaja v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« Operativnega programa razvoja človeških virov Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2 prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.
Odprite si e-zloženko o 5. JP UIZ

Na vrh