26.08.2014
1. sprememba 5. javnega povabila za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« - 5. JP UIZ (175. JP)

Dne 20. maja 2014 je začel veljati novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 , v nadaljevanju: ZPDZC-1), ki se je začel uporabljati s 18. avgustom 2014. Omenjeni zakon je razlog sprememb besedila javnega povabila.

 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja Spremembo 5. javnega povabila za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«.

 

V 5. javnem povabilu za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« (v nadaljevanju: 5. javno povabilo), ki je bilo objavljeno na spletni strani  sklada 24. 4. 2014 se prvo poglavje točke 7. Pogoji za oddajo ponudbe na javno povabilo spremeni tako, da se glasi:

 

»7. Pogoji za oddajo ponudbe na javno povabilo

 

Pogoji, ki jih morajo ponudniki izpolnjevati:

 • so subjekti zasebnega prava in so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 65/09- uradno prečiščeno besedilo, 83/09-Odl.US, 33/11, 91/11 in 100/11- Skl.US, 32/12, 57/12 44/13-Odl.US in 82/13) oziroma opravljajo dejavnost kot samostojni podjetniki ali so zadruge, ustanovljene skladno z Zakonom o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 - uradno prečiščeno besedilo);
 • niso v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v likvidacijskem postopku oziroma v postopku prenehanja samostojne dejavnosti;
 • za usposabljanja, za katera vlagajo ponudbo na to javno povabilo, niso pridobili oziroma niso v postopku pridobivanja pomoči iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali iz sredstev EU;
 • jim v skladu z določili Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 31/14 v nadaljevanju: ZPDZC-1) ni bila pravnomočno izrečena globa za prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena ZPDZC-1; 
 • delež lastnega sofinanciranja prijavljenega projekta niso državna, lokalna ali evropska sredstva;
 • imajo poravnane vse zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno  zakonodajo, zapadle na dan podpisa izjave, ki je del ponudbe na javno povabilo;
 • niso kršili določil sklenjenih pogodb v okviru programov, sofinanciranih iz Evropskega socialnega sklada;
 • ne nastopajo hkrati kot ponudniki in kot zunanji izvajalci usposabljanj za ostale prijavljene osebe v okviru tega povabila;
 • niso:
  • podjetja, ki poslujejo po SKD pod A – kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo;
  • podjetja, ki so v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07–UPB2, 51/11, 39/13, 56/13);
  • sobodajalci in osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, in njihovi zaposleni;
  • v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči.«

Sprememba javnega povabila začne veljati z dnem objave na spletni strani sklada. Ostalo besedilo javnega povabila ostane nespremenjeno.

 

 

 

1 Dne 18. 8. 2014 je stopil v veljavo ZPDZC-1, ki v prvem odstavku 27. člena določa, da se pravna oseba, tuj pravni subjekt ali samozaposlena oseba, ki zaposli državljana tretje države, ki nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji, za pet let od pravnomočnosti odločbe, s katero je bila izrečena globa za prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena tega zakona, izloči iz postopkov javnega naročanja in izgubi ali se ji omeji pravica do javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije, dodeljenimi na podlagi javnega razpisa ali javnega povabila, namenjenega programom zaposlovanja in usposabljanja, ki predstavljajo državno pomoč ali pomoč po pravilu »de minimis«.
Na podlagi 27. člena ZPDZC-1 bo sklad pri pristojnem nadzornem organu preveril ali je bila pravni osebi, tujemu pravnemu subjektu ali samozaposleni osebi, ki kandidira za sredstva iz prejšnjega odstavka, pravnomočno izrečena globa za prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena tega zakona.
Sklad bo v skladu z ZPDZC-1 za pravne osebe, tuje pravne subjekte ali samozaposlene osebe, ki so ji bila dodeljena sredstva vsakih 6 mesecev preverjal ali jim je bila pravnomočno izrečena globa za prekršek po ZPDZC-1 in nato  postopal v skladu z zahtevami tega zakona.

Na vrh