24.12.2019
Rok prijave: še 183 dni
Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2019 (286. javni razpis)

Razpisna dokumentacija:

Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13-ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ, 31/18 in 46/19)

Pravilnik o dodeljevanju štipendije Ad-futura (Uradni list RS, št. 76/14 in 45/18)

 

Dodatne informacije:

Katja Bratuša

ad-futura[@]sklad-kadri.si

tel. 01 434 15 62

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo dijaki ali študentje, ki odhajajo na študijski obisk v tujino in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva so namenjena štipendiranju študijskih obiskov dijakov od 1. 9. 2019 dalje in študijskih obiskov študentov od 1. 10. 2019 dalje, pri čemer se mora študijski obisk dijaka pričeti najkasneje do vključno 31. 8. 2020, študijski obisk študenta pa najkasneje do vključno 30. 9. 2020.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2019 (286. javni razpis).

Objava razpisa: 24. 12. 2019 na spletni strani sklada.

Rok prijave: od objave javnega razpisa na spletni strani sklada do porabe sredstev oziroma najdlje do vključno 30. 9. 2020.

Vrednost razpisa: 250.000,00 EUR.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje študijskih obiskov dijakov in študentov v tujini za namen izobraževanja ali usposabljanja. Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3-tedenskih študijskih obiskov študentov ter vsaj 2-tedenskih študijskih obiskov dijakov. Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska.

Višina štipendije: Štipendija je sestavljena iz osnovne štipendije in štipendije za potne stroške.

  • Osnovna štipendija se dodeli v višini največ 100,00 EUR za vsak dopolnjen teden študijskega obiska, v katerem upravičenec opravlja obveznosti, ki bodo predmet priznavanja po vrnitvi, vendar v skupni višini največ 2.500,00 EUR za študijski obisk, ki traja 25 tednov ali dlje oziroma v skupni višini največ 1.500,00 EUR, če bo vlagatelj v okviru študijskega obiska pripravljal oziroma raziskoval za diplomsko ali magistrsko nalogo.
  • Štipendija za potne stroške med Republiko Slovenijo in državo študijskega obiska se dodeli v višini 500,00 EUR. Če vlagatelj odhaja na študijski obisk v državo članico Evropske unije, Liechtenstein, Norveško, Švico, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno Goro, Kosovo, Republiko Severno Makedonijo, Albanijo, Turčijo ali, če ima potne stroške krite delno ali v celoti iz drugih virov, do štipendije za potne stroške ni upravičen.

Način oddaje prijav: Vloge se vloži pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije, s pripisom »za 286. javni razpis«.

Na vrh