Razpis

26.07.2019
Rok prijave: Potekel
Javno povabilo - podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc

Zaradi porabe razpoložljivih razpisanih sredstev je bilo javno povabilo zaprto s 23. 10. 2019.

 

Razpisna dokumentacija:

Prijava:

Operativne delavnice

 

Pogosta vprašanja in odgovori

Sklad je 26. julija 2019 na spletni strani objavil javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc.

Polni naziv povabila: Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc 2019.

Objava povabila: 26. 7. 2019 na spletni strani sklada.

Rok za oddajo vlog: Ponudbo (prijavnico) lahko ponudniki vložijo od 26. 8. 2019 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 10. 2019.
 

Vrednost povabila: 10.000.000,00 EUR.

Namen povabila: je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

Predmet sofinanciranja:  
SKLOP A: Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih;
SKLOP B: Razvoj kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih:

  • B1 izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih (aktivnost ni sofinancirana),
  • B2 udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene,
  • B3 usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih (pridobivanje mehkih kompetenc, splošna usposabljanja, poklicno specifična usposabljanja).

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, sta proračunski leti 2020 in 2021.
 
Upravičeno obdobje izvajanja aktivnosti je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do najpozneje 28. 2. 2021.


Prijavitelj: Na javno povabilo se lahko prijavijo podjetja, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti po Zakonu o gospodarskih družbah vsaj 12 mesecev pred objavo JP ASI 2019.

    
Projekti, se bodo izvajali v dveh programskih regijah v obsegu:

  • KRVS: 60 odstotkov sredstev in
  • KRZS: 40 odstotkov sredstev.

Ponudniki bodo upravičeni do sredstev tiste programske regije, kjer bodo imeli na dan oddaje ponudbe svoj sedež. Sedež podjetja (ponudnika) mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije/Sodni register.
 
V javnem povabilu JP ASI 2019 ne morejo sodelovati ponudniki, ki so podpisali Pogodbo o sofinanciranju s skladom kot prejemniki sredstev na Javnem povabilu JP ASI 2017, objavljenim na spletni strani sklada dne 15. 12. 2017.

Način oddaje ponudbe: Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ovojnici po pošti na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana s pripisom »NE ODPIRAJ – Ponudba na JP ASI 2019«. Ponudbe se lahko vložijo tudi osebno v glavni pisarni sklada (1. nadstropje) v času uradnih ur: ponedeljek, sredo in petek od 9.00 do 12.00, ob sredah tudi od 14.00 do 16.00, najpozneje do roka za oddajo ponudbe.

Ponudbe, ki bodo vložene pred začetkom tega roka oz. po zaprtju tega javnega povabila, ne bodo obravnavane in bodo zavržene z obvestilom.
 

Ponudniki naj pred oddajo ponudbe natančno preberejo povabilo in podrobnejša navodila o načinu oddaje ponudbe.

Ponudniki naj spremljajo spletno stran zaradi morebitnega predčasnega zaprtja povabila v primeru porabe sredstev.

Informacije v zvezi z namenom javnega povabila lahko dobijo zainteresirani ponudniki v razpisnem roku na spletnih straneh sklada (www.sklad-kadri.si) ter v okviru Info točke vsako sredo in petek med 9. in 12. uro pri kontaktni osebi Andražu Banfiju, po telefonu: 01/43 45 878 ali na e-naslovu: asi[@]sklad-kadri.si.

Ob morebitnih tehničnih težavah pri pridobivanju dokumentacije javnega povabila ali uporabe dokumentacije javnega povabila (npr. težave pri odpiranju dokumentov) se lahko po pomoč obrnejo na zgoraj navedeno telefonsko številko oziroma e-naslov.

Vsa pojasnila v zvezi z vsebino dokumentacije javnega povabila lahko ponudniki zahtevajo izključno po e-naslovu: asi[@]sklad-kadri.si.

Najpogostejša vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani (www.sklad-kadri.si). Sklad bo organiziral predvidoma dve informativni delavnici za potencialne ponudnike, kjer bodo ti seznanjeni z vsebino in dokumentacijo javnega povabila. Datumi in lokacije delavnic bodo objavljeni na spletnih straneh sklada.


Javno povabilo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.