19.01.2018
Rok prijave: Potekel
Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom PUD 2016/2017 (251. JR)

Razpisna dokumentacija:

 

Javni razpis


Sprememba javnega razpisa (9. 2. 2018)

Javni razpis - čistopis (9. 2. 2018)
Javni razpis (19. 1. 2018)

• Razpisna dokumentacija (9. 2. 2018)

• Navodila MIZŠ in priloge na spletu


Obrazci


• Prijavni obrazec za šole
• Prijavni obrazec za delodajalce
• Potrdilo o opravljenem PUD
• Pooblastilo

 

Prejemniki sredstev 

 

Dodatne informacije: 

 

T: 01 43 45 875

E: pud[@]sklad-kadri.si 


Uradne ure: p
onedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure, 
sreda tudi od 14. do 16. ure.

Sklad je 19. 1. 2018 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 4/2018 objavil Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017. Dne 9. 2. 2018 je sklad v Uradnem listu RS št. 8/2018 objavil spremembo javnega razpisa. Sprememba se nanaša na višino sredstev, vse ostale določbe javnega razpisa in prijavni obrazci ostanejo NESPREMENJENI.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017.

 

Višina sredstev znaša 4.660.000,00 EUR. 

Predmet javnega razpisa je izvedba praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju in so se v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017 izobraževali v zadnjem letniku. 

Izobraževalni programi srednjega strokovnega izobraževanja niso predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu. 

Rok za oddajo vlog je 16. 2. 2018 do 23:59 ure.

Popolna vloga za dodelitev sredstev mora vsebovati:

vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in v primeru, ko soprijavitelja poslujeta z žigom, žigosane obrazce ter dokazila: 

1.         prijavni obrazec za šole; 

2.         prijavni obrazec za delodajalce; 

3.         izjava šole o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa;

4.         izjava šole o obsegu praktičnega izobraževanja pri izrednih študentih;

5.         izjava delodajalca o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa;

6.         potrdilo šole o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom oziroma praktičnem izobraževanju pri delodajalcu;

7.         pravilno opremljeno ovojnico.

 

 

Soprijavitelja morata uporabiti izključno prijavne obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. V primeru, ko ne bodo uporabljeni predpisani obrazci, bo vloga zavržena. 


Način oddaje vloge: 

 

Soprijavitelja na javni razpisa sta tako ŠOLA kot DELODAJALEC, medtem ko vlogo, ki jo sestavljajo dokumenti iz točke 6. javnega razpisa (popolna vloga), v svojem in v delodajalčevem imenu odda samo ŠOLAv kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017.

 

Oba prijavna obrazca (za šolo in za delodajalce) predstavljata zgolj DEL VLOGE, zato npr. elektronsko oddan prijavni obrazec za delodajalce s strani delodajalca ne pomeni oddane vloge. Podrobna navodila glede oddaje vloge so opisana v 5. točki razpisne dokumentacije.

 

Vlogo lahko oddate: 

- osebno v vložišču sklada v času uradnih ur,

-  z navadno poštno pošiljko ali

s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana.


Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom šole ter vidnimi oznakami »JAVNI RAZPIS PUD 2016/2017 – VLOGA – NE ODPIRAJ«. 


Zavodi, ki so organizirani kot šolski centri, oddajo vlogo na ravni zavoda, in ne na ravni šole kot organizacijskih enot. Posamezna šola lahko izjemoma sama pripravi in podpiše prijavne obrazce, ki se predložijo k skupni vlogi zavoda, če k vlogi priloži pooblastilo, iz katerega je razvidno, da direktor zavoda oziroma šolskega centra pooblašča odgovorno osebo šole za pripravo le-teh. 

 

Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov

Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2017.

Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 1. 2014 do 31. 7. 2018.

 

 

  

 
Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Na vrh