15.06.2018
Rok prijave: Potekel
Dodatni javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom - PUD 2015/2016 in 2016/2017 (258. JR)

Obrazci

Prejemniki sredstev 


Dodatne informacije:

T: 01 43 45 875
E: pud@sklad-kadri.si


Uradne ure:
ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. ure,
sreda tudi od 14. do 16. ure.

Sklad je 15. 6. 2018 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 41/2018 objavil Dodatni javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskih oziroma študijskih letih 2015/2016 in 2016/2017.

Polni naziv razpisa: Dodatni javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskih oziroma študijskih letih 2015/2016 in 2016/2017.

 

Višina sredstev znaša 1.000.000,00 EUR. 

Predmet javnega razpisa je izvedba praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju in so se v šolskih oziroma študijskih letih 2015/2016 ali 2016/2017 izobraževali v zadnjem letniku. 

Izobraževalni programi srednjega strokovnega izobraževanja niso predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu. 

Rok za oddajo vlog je 31. 07. 2018 do 23:59 ure.

Popolna vloga za dodelitev sredstev mora vsebovati:

Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in v primeru, ko soprijavitelja poslujeta z žigom, žigosane obrazce ter dokazila: 

1. prijavni obrazec za šole; 

2. prijavni obrazec za delodajalce; 

3. izjava šole o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa;

4. izjava šole o obsegu praktičnega izobraževanja pri izrednih študentih;

5. izjava delodajalca o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa;

6. potrdilo šole o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom oziroma praktičnem

    izobraževanju pri delodajalcu;

7. pravilno opremljeno ovojnico.

Soprijavitelja morata uporabiti izključno prijavne obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. V primeru, ko ne bodo uporabljeni predpisani obrazci, bo vloga zavržena. 


Način oddaje vloge:

Soprijavitelja na javni razpisa sta tako ŠOLA kot DELODAJALEC, medtem ko vlogo, ki jo sestavljajo dokumenti iz točke 6. javnega razpisa (popolna vloga), v svojem in v delodajalčevem imenu odda samo ŠOLAv kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016 ali 2016/2017.

 

      Oba prijavna obrazca (za šolo in za delodajalce) predstavljata zgolj DEL VLOGE, zato npr. elektronsko oddan prijavni obrazec za delodajalce s strani delodajalca ne pomeni oddane vloge. Podrobna navodila glede oddaje vloge se nahajajo v 5. točki razpisne dokumentacije

Vlogo lahko oddate:

- osebno v vložišču sklada v času uradnih ur,
- z navadno poštno pošiljko ali

- s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad  
  Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana.

Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom šole ter vidnimi oznakami »DODATNI JAVNI RAZPIS PUD 2015/2016 IN 2016/2017 – VLOGA – NE ODPIRAJ«. 


Zavodi, ki so organizirani kot šolski centri, oddajo vlogo na ravni zavoda, in ne na ravni šole kot organizacijskih enot. Posamezna šola lahko izjemoma sama pripravi in podpiše prijavne obrazce, ki se predložijo k skupni vlogi zavoda, če k vlogi priloži pooblastilo, iz katerega je razvidno, da direktor zavoda oziroma šolskega centra pooblašča odgovorno osebo šole za pripravo le-teh. 

 

Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov:

Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2017.

Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018.Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Na vrh