Vrednotenje je postopek, v katerem se o opravljenem izobraževanju izda mnenje o različnih elementih vrednotenega izobraževanja. Mnenje je informativno-svetovalne narave in služi kot pomoč pri prepoznavanju in umeščanju tujih listin o izobraževanju. Vsebuje namreč informacije o listini o izobraževanju, o statusu izobraževalne ustanove in izobraževalnega programa, o opravljenem izobraževanju, področju oziroma smeri in njegovi umeščenosti v državi izvora, o pridobljenem naslovu, nazivu v državi izvora, o pravicah, ki iz izobraževanja izhajajo v državi izvora, kratek opis sistema izobraževanja v državi izvora in informacije o primerljivosti izobraževanja s slovenskim izobraževalnim sistemom.

Informacije iz izdanih mnenj center ENIC-NARIC pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ) objavi kot informacijo javnega značaja, te informacije pa se uporabljajo enako kot mnenje, izdano na osebno ime, za namen zaposlovanja in v postopkih priznavanja na izobraževalnih ustanovah.

Priznavanje za namen zaposlovanja za regulirane poklice (ugotavljanje enakovrednosti) je postopek, v katerem se imetniku tuje listine z odločbo ugotovi enakovrednost v tujini pridobljenega naziva poklicne oziroma strokovne izobrazbe i n strokovnega oziroma znanstvenega naslova slovenskemu nazivu poklicne oziroma strokovne izobrazbe in strokovnemu oziroma znanstvenemu naslovu. Novi Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 87/11, 97/12 – popr. in 109/12) tovrstnega ugotavljanja enakovrednosti ne predvideva več. Kljub temu pa se do ustreznih sprememb področne zakonodaje v zvezi z reguliranimi poklici tovrstno vrednotenje še vedno izvaja za primere reguliranih poklicev, za katere se zakonsko zahteva ugotovljen slovenski naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe ali strokovni oziroma znanstveni naslov.
 
Oba postopka se začneta na zahtevo imetnika tuje listine, ki jo vloži pri MIZŠ.

Več informacij o priznavanju zaposlovanja za regulirane poklice najdete tukaj.

Priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji je upravni postopek, ki se začne z vlogo pri tisti izobraževalni ustanovi (poklicna, srednja strokovna, srednja splošna, višja strokovna, visoka šola), kjer imetnik listine želi nadaljevati izobraževanje. V postopku priznavanja izobraževanja se nato z odločbo odloči o pravici imetnika listine do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa pri nadaljevanju izobraževanja na želeni izobraževalni ustanovi.

Več informacij o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, opravljenega v tujini, lahko najdete tukaj, tukaj pa so dostopne tudi informacije glede aktualne zakonodaje na področju vrednotenja in priznavanja izobraževanja.Na vrh