Državljani Republike Slovenije, državljani držav članic Evropske unije in državljani drugih tujih držav, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno bivališče in so sami (ali pa so to njihovi starši) rezidenti Republike Slovenije za davčne namene, se prijavijo na vpisna mesta, razpisana za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije. Ostali tuji državljani se prijavijo na vpisna mesta za tujce.

Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe z javno veljavnostjo, ki jih izvajajo javni in koncesionirani visokošolski zavodi, se objavi najmanj šest mesecev pred začetkom novega študijskega leta (običajno konec januarja). Razpis za vpis na podiplomske študijske programe z javno veljavnostjo, ki jih izvajajo javni in koncesionirani visokošolski zavodi, se objavi vsaj štiri mesece pred začetkom izvajanja študija (do junija za začetek študija v oktobru). Razpis za vpis v podiplomski študij posamezni visokošolski zavodi objavijo na svojih spletnih straneh, lahko pa tudi na drugih spletnih straneh in v dnevnem časopisju. Iz razpisa so razvidne vse podrobnosti – o prijavah, rokih, obrazcih, številu mest, izbirnem postopku ipd.

Kandidati, ki so izobraževanje zaključili v tujini, morajo poleg dokazil, ki so zahtevana v razpisu, prijavi priložiti še odločbo o priznavanju predhodno pridobljene izobrazbe. Če odločbe še nimajo, pošljejo vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na izobraževalno ustanovo, na kateri želijo študirati. Ker je rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 87/2011, 97/2011 – popr. in 109/2012) dva meseca od oddaje popolne vloge, je smiselno, da kandidati vlogo za priznavanje oddajo čim prej.

Več informacij o priznavanju izobraževanja iz namena nadaljevanja študija je na spletni strani MIZŠ.

Kandidatom, ki so na izobraževanju v tujini že pridobili raven izobrazbe, ki po klasifikacijskem sistemu Klasius-SRV ustreza najmanj 2. bolonjski stopnji, se skladno z Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Ur. l. RS, št. 7/11, 64/12 in 12/13) študij na 2. stopnji ne financira iz javnih sredstev. Taki kandidati se sicer lahko prijavijo na vpisna mesta tako za redni kot za izredni študij, vendar pa morajo stroške študija plačati v celoti.

O prijavno-sprejemnem postopku in vpisu Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujih državljanov odločajo univerze oziroma samostojni visokošolski zavodi. Več informacij lahko kandidati pridobijo na prijavno-vpisnih službah posameznih izobraževalnih ustanov:
•    Univerza v Ljubljani
•    Univerza v Mariboru
•    Univerza na Primorskem
•    Univerza v Novi Gorici

Seznam je objavljen na spletni strani: http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/visoko_solstvo/razvid_visokosolskih_zavodov/


no news in this list.

Na vrh